Štvorlístok šťastia v Domove pod Tatrami

20. marec bol Organizáciou spojených národov v júli roku 2012 vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia. Naši blízki priatelia zo Spojenej školy na Mierovej ulici vo Svite pripravili v rámci tohto dňa pre našich klientov štvorlístky šťastia. Týmto štvorlístkom zdravia, nádeje, lásky a pokoja nám chceli povedať, že na našich klientov myslia. Štvorlístok bol… Čítať ďalej

Stanovy občianskeho združenia

Tento návrh stanov Občianskeho združenia ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce bol schválený na zasadnutí prípravného výboru pre založenie tohto občianskeho združenia, ktoré sa konalo dňa 10.09.2012 v Batizovciach.  S T A N O V Y Občianskeho združenia  Článok 1 Základné ustanovenia  Názov občianskeho združenia je Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych… Čítať ďalej

Občianske združenie Štvorlístok

Občianske združenie Štvorlístok pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce   Registrované na Ministerstve vnútra SR, dňa 04.10.2012 pod číslom VVS/1-900/90-40146 IČO: 42237823 DIČ: 20 236 72464 Bankové spojenie: VÚB číslo účtu.:3094715253/0200 Cieľ, poslanie a činnosť OZ všeobecná podpora činností a opatrení zameraných na pomoc osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii… Čítať ďalej