Aktuálne opatrenia v zmysle usmernení Vlády SR od 02.05.2022 do odvolania

V zmysle Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 vydaného MPSVaR SR  Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach  vydáva s účinnosťou od  02. 05. 2022 tento dokument :

 

Spolupráca  s rodinou  a priateľmi  prijímateľov  sociálnej  služby  (ďalej  len  „PriSS“) v pobytových zariadeniach patrí k základnej filozofii profesionálnej starostlivosti.

PriSS patria často medzi obzvlášť ohrozené skupiny osôb.  Pre odborné a efektívne zvládanie po pandemickej situácii, ako aj udržania  či zlepšenia zdravotného stavu PriSS, je dôležitý kontakt s príbuznými a blízkymi vzťahovými osobami, preto má CSS Domov pod Tatrami vypracovaný vlastný  návštevný poriadok.

 

 1. Priebeh návštevy v exteriéri:

 

 • Návštevy z dôvodu dodržania všetkých epidemiologických opatrení budú korigované a usmerňované zamestnancami CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach.
 • Každá návšteva bude odkonzultovaná a telefonicky dohodnutá s vedúcou tímu na oddelení, resp. v sobotu a nedeľu so zdravotnou sestrou..
 • Pred každou návštevou bude vykonaný skríning návštev (meranie teploty), zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk), zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy. Tieto údaje budú evidované a všetky opatrenia zabezpečí  opatrovateľka z oddelenia, alebo  iný  poverený pracovník.
 • Návštevy budú realizované v exteriéri zariadenia – v altánku, prípadne v parku. V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy v návštevnej miestnosti v budove Lipa.  V prípade, že je momentálne viacej návštev v CSS, návšteva môže byť i v arkáde Kaštieľa, na prízemí vo vchode budov Javor a Gaštan.
 • Návštevy sprevádza tzv. koordinátor návštevy z radov zamestnancov, a to službukonajúci personál na ambulancii CSS a následne opatrovateľka oddelenia, kde je ubytovaný dotknutý PriSS. Počas soboty, nedele a sviatkov návštevy koordinuje i službukonajúci inštruktor sociálnej rehabilitácie, resp. opatrovateľka, ktorí zároveň zabezpečia všetky epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, vozíka, dotykových plôch.
 • Každá návšteva bude mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom alebo rúškom. Ak ho nemá, koordinátor návštevy je povinný im ho zabezpečiť zo zdrojov CSS.

 

 1. Priebeh návštevy v interiéri: (v prípade nepriaznivého počasia)

 

 • Vstup do priestorov umožníme len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor alebo rúško) počas celej doby návštevy pri kontakte  s klientom.
 • Pred vykonaním návštevy vyplní návštevník čestné prehlásenie o tom, že nie je chorý a nebol v kontakte s osobou, pozitívnou na COVID-19 a tým potvrdí, že bol poučený o bezpečnosti a dodržiavaní protiepidemiologických opatrení.
 • Koordinátor  návštevy, kontroluje dodržiavanie pokynov poskytovateľa určených pri realizácii návštevy. V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť alebo návštevu neumožniť.  Koordinátor návštevy je povinný a oprávnený upozorniť návštevu na nedodržiavanie týchto stanovených pravidiel.
 • Po každej návšteve budú vykonané hygienicko-epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, všetkých dotykových plôch.
 • Koordinátor návštevy dbá o to, aby návštevu nerušili a neobťažovali iní PriSS.

 

Na izbách prijímateľov návštevy nie sú dovolené, len s výnimkou prijímateľov v paliatívnej starostlivosti, v situáciách, ktoré neznesú odklad, prípadne u úplne imobilného PriSS).  Pri vstupe do  izby si návštevník oblečie jednorazový plášť, ochrannú čiapku na hlavu, rukavice a použije dezinfekčný prípravok na ruky. Zotrvanie návštevy bude prispôsobené zdravotnému stavu všetkých dotknutých osôb tak, aby bola zachovaná ochrana zdravia všetkých dotknutých osôb.

Počas pobytu návštevy na izbe v prípade viaclôžkovej obytnej izby bude zabezpečené súkromie tak, že počas návštevy prijímateľa v paliatívnej starostlivosti nebude na izbe iný prijímateľ.

 

 1. Frekvencia a dĺžka návštev
 • od 9.00 h. – 11.00 h.
 • od 13,00 h. – 15,00 h.

Žiadame zvážiť zotrvanie návštevy podľa aktuálneho  zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby.

 

 1. Zodpovednosť za plánovanie návštev
 • Za plánovanie návštev zodpovedajú vedúce tímov a nimi poverení zamestnanci zariadenia.
 • Vedúce tímov oboznámia príbuzných o možnosti navštíviť svojich príbuzných a zároveň ich poinformujú o opatreniach, ktoré sú povinní dodržiavať pri návšteve.
 • Možnosť dohodnúť návštevu prebieha na telefónnych číslach:

v pracovných dňoch:

052/7849729  odd. E Javor Mgr. Šoltísová Marianaodd. D Javor Bc. Králiková Monika

052/7849731 odd. C Breza Mgr. Madejová Iveta

052/7849732 odd. B Lipa Bc. Šerfelová Mária

052/7849717 odd. A Kaštieľ Mgr. Neupauerová Beáta

052/7849738 odd. F Gaštan Mgr. Pastrnáková Zuzana

 v sobotu a nedeľu  052/7849711 – ambulancia

 • Za realizáciu návštev podľa plánu zodpovedá službukonajúci zamestnanec.

 

 1. Spôsob a frekvencia upratovania a dezinfekcie

 

 • Po každej návšteve v exteriéri a interiéri budú vykonané epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk a všetkých dotykových plôch.

 

 1. Individuálne vychádzky PriSS
 • Vychádzky klientov – denne do 15.00 hod.
 • Pobyt klienta v rodinnom prostredí – po návrate bude musieť absolvovať 3 – 5 dňovú karanténu. Podobne karanténu bude musieť absolvovať klient po návrate z hospitalizácie v nemocnici.

 

Žiadame návštevy, aby prijímateľom počas návštevy nepodávali domácu stravu, potraviny a nápoje.  V prípade, že chcete svojmu príbuznému priniesť potraviny a nápoje, je potrebné odovzdať ich personálu, aby boli tieto v originálnom obale, nakoľko sa následne dezinfikujú.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.