Dokument postupu spolupráce s rodinou počas pandémie z dôvodu rizika sociálnej izolácie

V zmysle Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 vydaného MPSVaR SR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach vydáva s účinnosťou od 01. 06. 2021 tento dokument:

Spolupráca s rodinou a priateľmi prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „PriSS“) v pobytových zariadeniach patrí k základnej filozofii profesionálnej starostlivosti.
PriSS patria často medzi obzvlášť ohrozené skupiny osôb zvlášť v pandemickej situácii. Pre odborné a efektívne zvládanie tejto situácie, ako aj udržania či zlepšenia zdravotného stavu PriSS, je dôležitý kontakt s príbuznými a blízkymi vzťahovými osobami, preto má CSS Domov pod Tatrami vypracovaný vlastný návštevný poriadok.

1. Priebeh návštevy v exteriéri:

 • Návštevy z dôvodu dodržania všetkých epidemiologických opatrení budú korigované a usmerňované zamestnancami CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach.
 • Návštevy budú v hodinových časových intervaloch.
 • Každá návšteva bude odkonzultovaná a telefonicky dohodnutá s vedúcou tímu na oddelení, resp. v sobotu a nedeľu so zdravotnou sestrou, aby nedošlo k väčšiemu zhromaždeniu ľudí.
 • Pred každou návštevou bude vykonaný skríning návštev (meranie teploty), zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk), zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy. Tieto údaje budú evidované a všetky opatrenia zabezpečí opatrovateľka z oddelenia, alebo iný poverený pracovník.
 • Návštevy budú realizované v exteriéri zariadenia – v altánku, prípadne v parku, kde budú zachované 2 m odstupy. V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy v arkáde v budove Kaštieľ a na prízemí v budovách Javor a Gaštan vo vchode.
 • Najviac dve osoby k jednému prijímateľovi.
 • Prijímateľov počas soboty a nedele bude sprevádzať opatrovateľka, ktorá zároveň zabezpečí všetky epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, vozíka, dotykových plôch.
 • Každý prijímateľ a rodinný príslušník bude mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu a dodržiavať požadovaný 2 m odstup. Každá návšteva sa musí preukázať negatívnym testom podľa NTS SARS-CoV-2 nie starším ako 24 hod. pri vstupe do zariadenia, pokiaľ nemá potvrdenie o kompletnom zaočkovaní alebo o prekonaní COVID-19 podľa platných výnimiek. V prípade, že návšteva nemá možnosť si zabezpečiť test, vo výnimočných prípadoch poskytovateľ – CSS Domov pod Tatrami na požiadanie test vykoná.

2. Priebeh návštevy v interiéri: (v prípade nepriaznivého počasia)

 • Vstup do priestorov umožníme len s prekrytými hornými dýchacími cestami (podľa aktuálneho usmernenia FFP2 bez výdychového ventilu) počas celej doby návštevy.
 • Pred vykonaním návštevy vyplní návštevník čestné prehlásenie o tom, že nie je chorý a nebol v kontakte s osobou, pozitívnou na COVID-19 a tým potvrdí, že bol poučený o bezpečnosti a dodržiavaní protiepidemiologických opatrení.
 • Návšteva sa preukáže negatívnym PCR/antigénovým testom nie starším ako 24 hodín. V prípade ak ho nemá, zariadenie zrealizuje testovanie všetkých návštevníkov antigénovými testami pred uskutočnením návštevy aj v prípade prekonaného ochorenia.
 • Pri návšteve sa musí dodržiavať 2 m odstup. Opatrovateľka, poverená realizáciou návštevy, kontroluje dodržiavanie pokynov poskytovateľa určených pri realizácii návštevy. V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť alebo návštevu neumožniť.
 • Po každej návšteve budú vykonané hygienicko-epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, všetkých dotykových plôch.

Na izbách prijímateľov návštevy nie sú dovolené, len s výnimkou prijímateľov v paliatívnej starostlivosti, v situáciách, ktoré neznesú odklad, prípadne u úplne imobilného PriSS). Pri vstupe do izby si návštevník oblečie jednorazový plášť, ochrannú čiapku na hlavu, rukavice a použije dezinfekčný prípravok na ruky. Zotrvanie návštevy bude prispôsobené zdravotnému stavu všetkých dotknutých osôb tak, aby bola zachovaná ochrana zdravia všetkých dotknutých osôb.
Počas pobytu návštevy na izbe v prípade viaclôžkovej obytnej izby bude zabezpečené súkromie tak, že počas návštevy prijímateľa v paliatívnej starostlivosti nebude na izbe iný prijímateľ.

3. Frekvencia a dĺžka návštev

 • od 9.00 h. – 11.00 h.
 • od 13,00 h. – 15,00 h.

Súčasťou dokumentu je tabuľka plánovania návštev, do ktorej zodpovední zamestnanci po telefonickom dohovore plánujú návštevy, aby sme predišlo vzájomnému stretnutiu viacerých
osôb v areáli CSS Domov pod Tatrami Batizovce.

4. Zodpovednosť za plánovanie návštev

 • Za plánovanie návštev zodpovedajú vedúce tímov a nimi poverení zamestnanci zariadenia.
 • Vedúce tímov oboznámia príbuzných o možnosti navštíviť svojich príbuzných a zároveň ich poinformujú o opatreniach, ktoré sú povinní dodržiavať pri návšteve.
 • Možnosť dohodnúť návštevu prebieha na telefónnych číslach:
  • v pracovných dňoch 052/7849729 odd. E Javor Pajerchinová Anna
  • odd. D Javor Bc. Králiková Monika
  • 7849731 odd. C Breza Mgr. Madejová Iveta
  • 7849732 odd. B Lipa Bc. Šerfelová Mária
  • 7849735 odd. A Kaštieľ Mgr. Neupauerová Beáta
  • 7849738 odd. F Gaštan Mgr. Pastrnáková Zuzana
  • v sobotu a nedeľu 052/7849711 – ambulancia
 • Za realizáciu návštev podľa plánu zodpovedá službukonajúci zamestnanec.

5. Spôsob a frekvencia upratovania a dezinfekcie

Po každej návšteve v exteriéri a interiéri budú vykonané epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk a všetkých dotykových plôch.

6. Individuálne vychádzky PriSS

V  prípade vychádzok PriSS mimo zariadenia sa bude postupovať podľa platného Pandemického plánu SR a odporúčaní MPSVaR , berúc na vedomie, že v súčasnosti nie je dôvod na vytváranie individuálnych prísnejších opatrení ako sú aktuálne platné.
Vychádzky s  doprovodom

 • od 9:00 hod. – 11:00 hod.
 • od 13:00 hod. – 14:30 hod.

Vychádzky bez doprovodu (samostatní klienti a klienti rozlišujúci riziká pohybu po cestnej komunikácii za dodržiavania aktuálne platných hygienicko-epidemiologických opatrení)

 • od 7:30 hod. – 15:00 hod.

Do doby spustenia činnosti vrátnice budú organizovať vychádzky prijímateľov bez doprovodu ISR, vedúce tímov sociálne pracovníčky / ASP pripadne službukonajúca zdravotná sestra (zdravotný asistent) s tým, že údaje o vychádzke sa zaznamenajú v systéme CYGNUS – meno, priezvisko, dátum a čas odchodu, resp. čas návratu PriSS.

Žiadame návštevy, aby prijímateľom počas návštevy nepodávali domácu stravu, potraviny a nápoje. V prípade, že chcete svojmu príbuznému priniesť potraviny a nápoje, je potrebné odovzdať ich personálu, aby boli tieto v originálnom obale, nakoľko sa následne dezinfikujú.

V Batizovciach 01. 06. 2021 PhDr. Katarína Bolisegová
riaditeľka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.