Dokument postupu spolupráce s rodinou počas pandémie z dôvodu rizika sociálnej izolácie

V zmysle Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 vydaného MPSVaR SR Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach vydáva s účinnosťou od 01. 10. 2022 tento dokument:

Spolupráca  s rodinou  a priateľmi  prijímateľov  sociálnej  služby  (ďalej  len  „PriSS“)                   v pobytových zariadeniach patrí k základnej filozofii profesionálnej starostlivosti.

PriSS patria často medzi obzvlášť ohrozené skupiny osôb  zvlášť v pandemickej situácii.  Pre odborné a efektívne zvládanie tejto situácie, ako aj udržania  či zlepšenia zdravotného stavu PriSS, je dôležitý kontakt s príbuznými a blízkymi vzťahovými osobami, preto má CSS Domov pod Tatrami vypracovaný vlastný  návštevný poriadok.

1. Priebeh návštevy v exteriéri:

 • Návštevy z dôvodu dodržania všetkých epidemiologických opatrení budú korigované a usmerňované zamestnancami CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach.
 • Návštevy odporúčame odkonzultovať a telefonicky dohodnúť s vedúcou tímu na oddelení, resp. v sobotu a nedeľu so zdravotnou sestrou.
 • Zdravotná sestra privolá službu konajúceho zamestnanca (opatrovateľku, prípadne inštruktora sociálnej rehabilitácie) z oddelenia, z ktorého má prijímateľ sociálnej služby návštevu.
 • PriSS v spoločnosti svojej návštevy má k dispozícii exteriér zariadenia, altánky, park. V prípade nepriaznivého počasia je k dispozícii návštevná miestnosť v budove Lipa.
 • Návštevy sprevádza tzv. koordinátor návštevy z radov zamestnancov, a to službukonajúci personál na ambulancii CSS a následne opatrovateľka oddelenia, kde je ubytovaný dotknutý PriSS. Počas soboty, nedele a sviatkov návštevy koordinuje i službukonajúci inštruktor sociálnej rehabilitácie, resp. opatrovateľka, ktorí zároveň zabezpečia všetky epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, vozíka, dotykových plôch.
 • Každá návšteva bude mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom alebo rúškom, ak ho nemá, koordinátor návštevy je povinný im ho zabezpečiť zo zdrojov CSS.

2. Priebeh návštevy v interiéri: (v prípade nepriaznivého počasia)

 • Vstup do priestorov umožníme len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor, alebo rúško) počas celej doby návštevy pri kontakte s klientom.
 • Koordinátor návštevy, kontroluje dodržiavanie pokynov poskytovateľa určených pri realizácii návštevy. V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť, alebo návštevu neumožniť.  Koordinátor návštevy je povinný a oprávnený upozorniť návštevu na dodržiavanie stanovených pravidiel.
 • Po každej návšteve budú vykonané hygienicko-epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, všetkých dotykových plôch.
 • Koordinátor návštevy dbá o to, aby návštevu nerušili a neobťažovali iní PriSS.

Na izbách prijímateľov návštevy neodporúčame, len s výnimkou prijímateľov v paliatívnej starostlivosti, v situáciách, ktoré neznesú odklad, prípadne u úplne imobilného PriSS).  Pri vstupe do  izby si návštevník oblečie jednorazový plášť, ochrannú čiapku na hlavu, rukavice a použije dezinfekčný prípravok na ruky. Zotrvanie návštevy bude prispôsobené zdravotnému stavu všetkých dotknutých osôb tak, aby bola zachovaná ochrana zdravia všetkých dotknutých osôb.

Počas pobytu návštevy na izbe v prípade viaclôžkovej obytnej izby bude zabezpečené súkromie tak, že počas návštevy prijímateľa v paliatívnej starostlivosti nebudú na izbe iné osoby.

3. Frekvencia a dĺžka návštev

 • Bez obmedzenia, odporúčame však návštevu dohodnúť telefonicky.

Súčasťou dokumentu je tabuľka plánovania návštev, do ktorej zodpovední zamestnanci po telefonickom dohovore plánujú návštevy, aby sme predišlo vzájomnému stretnutiu viacerých
osôb v areáli CSS Domov pod Tatrami Batizovce.

4. Plánovanie návštev

 • Za plánovanie návštev zodpovedajú vedúce tímov a nimi poverení zamestnanci zariadenia.
 • Vedúce tímov oboznámia príbuzných o možnosti navštíviť svojich príbuzných a zároveň ich poinformujú o opatreniach, ktoré sú povinní dodržiavať počas návštevy.
 • Možnosť dohodnúť si návštevu na uvedených telefónnych číslach:
  • v pracovných dňoch 052/7849729 odd. E Javor Mgr. Šoltísová Mariana
  • odd. D Javor Bc. Králiková Monika
  • 7849731 odd. C Breza Mgr. Madejová Iveta
  • 7849732 odd. B Lipa Bc. Šerfelová Mária
  • 7849735 odd. A Kaštieľ Mgr. Neupauerová Beáta
  • 7849738 odd. F Gaštan Mgr. Pastrnáková Zuzana
  • v sobotu a nedeľu  052/7849711 – ambulancia
 • Za realizáciu návštev podľa plánu zodpovedá službukonajúci zamestnanec.

5. Spôsob a frekvencia upratovania a dezinfekcie

Po každej návšteve v exteriéri a interiéri budú vykonané epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk a všetkých dotykových plôch.

Žiadame návštevy, aby prijímateľom počas návštevy nepodávali domácu stravu, potraviny a nápoje.  V prípade, že chcete svojmu príbuznému priniesť potraviny a nápoje, je potrebné, aby tieto boli v originálnom balení.  

V Batizovciach 01. 10. 2022  PhDr. Katarína Bolisegová, riaditeľka

Bookmark the permalink.

Comments are closed.