História CSS Batizovce

História inštitucionálnej sociálnej starostlivosti sa začína písať 5. októbra 1959, kedy do novozriadeného Domova dôchodcov v zrekonštruovanom batizovskom kaštieli nastúpila prvá dôchodkyňa pani Anna Huťanová. Domov sa postupne zapĺňal dôchodcami aj zamestnancami.  Prvými zamestnancami boli Andrej Hlásny, Katarína Lihanová, Mária Stančíková.

Domov dôchodcov – dve slová, no koľko osudov sa za nimi skrýva. Starci a starenky vďaka starostlivosti zamestnancov opäť našli úctu a opateru v posledných rokoch svojho života mimo vlastnej rodiny.

V domove sa začala postupne rozvíjať kultúrna činnosť, premietali sa filmy, vznikla knižnica a rozvíjala sa zdravotná starostlivosť. Položili sa základy dobrovoľnej pracovnej činnosti. Svojpomocne boli osadené parkové lavice, vysadených  5.000 kríkov a upravený park. V roku 1960 sa zaviedol chov ošípaných, včiel, sliepok a pestovanie zeleniny. Domov vybavili veľkokuchynským zariadením, zriadená bola práčovňa a ambulancia. Prvým lekárom sa stal MUDr. Rudolf Stožka. Kapacita domova bola rozšírená na 120 lôžok. O rok neskôr (1961) dali do plnej prevádzky obidve budovy bývalého kláštora (kaštieľ s jeho bývalou hospodárskou budovou), čo znamenalo zvýšenie počtu lôžok na 135.

V roku 1963 sa zvýšila kapacita domova na 144 lôžok. Na základe uznesenia vlády č. 620/1963 bola realizovaná reorganizácia ústavov, v rámci ktorej prepustili 104 dôchodcov a prijali 99 žien. Týmto rokom sa datuje vznik Ústavu sociálnej starostlivosti pre duševne choré dospelé ženy s 35 zamestnancami. Na zdravotný úsek boli do ústavu pridelené rehoľné sestry kongregácie Dcier Božského Vykupiteľa. Rehoľné sestry pre svoje potreby v roku 1964 zriadili v zariadení kaplnku, ktorá bola vysvätená vtedajším spišským biskupom a mala slúžiť potrebám sestier pokiaľ tam budú bývať a pracovať. Po odchode rehoľných sestier začala kaplnka sporadicky slúžiť potrebám klientov nášho domova. Pravidelné bohoslužby pre klientov začali až v roku 1998. V roku 2005 bola kaplnka zrekonštruovaná a požehnaná na slávnostnej bohoslužbe z príležitosti sviatku patrónky kaplnky  svätej Terezky Ježiškovej (sv. Terézia z Lisieux), 4. októbra 2005 vtedajším pomocným spišským biskupom Msgr. Jozefom Sečkom.

Pracovná činnosť sa rozšírila o vyšívanie obrusov, háčkovanie, pletenie a nadobudla charakter pracovnej terapie, ktorá sa neustále rozširovala a menila. Obyvateľky navštevovali kultúrne podujatia aj mimo ústavu.

V práci zamestnancov po získaní skúseností došlo v roku 1966 k reorganizácii. V rámci zdravotného úseku sa utvorili oddelenia, zverené jednotlivým sestrám. Toto rozdelenie zabezpečilo evidentné skvalitnenie poskytovaných služieb, osvedčilo sa a existuje prakticky dodnes v upravenej forme. V ďalších rokoch došlo k rozšíreniu zdravotnej starostlivosti o ordináciu psychiatra a neurológa. Pracovná terapia bola rozdelená do štyroch skupín. Obyvateľky sa intenzívne zapojili do pomoci na JRD. V roku 1969 sa v ústave konala milá slávnosť pri dožití 100 rokov obyvateľky pani Márie Dongovej.

V roku 1975 zahájili výstavbu budovy „C“ pre rehabilitačnú kultúrnu činnosť so slobodárňou, kanceláriami a bytom. Budovu odovzdali do prevádzky o dva roky neskôr.

Prelom rokov 1977-1978 znamenal v činnosti ústavu niekoľko zásadných zmien. Presunom rehoľných sestier do novej budovy sa uvoľnili priestory v ubytovacej časti kaštieľa a kapacita ústavu sa zvýšila na 154 lôžok. František Petrovský odišiel do dôchodku a do funkcie vedúceho ústavu od 1. februára 1978 menovali Ing. Jána Hudáka.

V rokoch 1979-1983 plynul život v ústave rýchlym tempom. Zdevastované okolie novopostavenej budovy sa upravilo. Vyasfaltovali sa nové komunikácie, areál z troch strán nanovo oplotili, upravili celý park, ktorý bol vyhlásený za najlepšie udržiavaný v okrese. Množstvo brigádnických hodín odpracovali zamestnanci aj obyvateľky pri pestovaní kvetinových záhonov a v zeleninovej záhrade, kde sa postavili dva fóliovníky. Začalo sa so svojpomocnou výstavbou hospodárskej budovy – ošipárne s garážami, danej do užívania v roku 1984.

Dňa 20 decembra 1984 sa dokončila ďalšia obytná budova „D“, v ktorej je aj nová práčovňa, priestory skladov a fyzikálnej terapie. Znamenala veľký skok pri zabezpečovaní starostlivosti o obyvateľky ústavu, ale hlavne posunula vyššie latku náročnosti a kvality poskytovaných služieb, ako aj životné a pracovné prostredie obyvateliek a zamestnancov ústavu.

V roku 1985 došlo k výmene vedúceho ÚSS v Batizovciach, keď na miesto Ing. Jána Hudáka, ktorý sa stal riaditeľom Okresného ústavu sociálnych služieb v Poprade, nastúpil pán Milan Pajerchin.

Revolučný rok 1989 priniesol organizačné zmeny aj pre toto zariadenie. V tomto roku nastúpila do funkcie vedúcej pani Mária Kornajčíková a po nej v roku 1990 pán Milan Bača. V roku 1992 sa po konkurznom konaní stala vedúcou Mgr. Kvetoslava Malenká. Zariadenie dostalo právnu subjektivitu a novú zriaďovaciu listinu pod názvom Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých občanov v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu v Poprade. V roku 1992 sa ukončila a dala do užívania budova „D-2“, v ktorej otvorili novú kuchyňu so skladmi, novými priestormi jedálne a novými priestormi na ubytovanie. Presťahovali sa sem obyvateľky kaštieľa aj zamestnanci kuchyne. Zároveň prebiehali v rámci reštitúcie rokovania o odkúpení kaštieľa s poslednými majiteľkami – sestrami rádu uršulínok. V októbri sa podpísala kúpna zmluva a mohlo sa pokračovať v rekonštrukcii kaštieľa, ktorá trvala v rokoch 1990-1996.

Sestry kongregácie Dcier Božského Vykupiteľa ukončili svoju pôsobnosť v ústave na jeseň roku 1991. Od roku 1992 je ústav koedukovaný zriadením mužského oddelenia. Po otvorení zrekonštruovaného kaštieľa sa zvýšila kapacita ústavu zo 164 na 190 lôžok. V priestoroch kaštieľa na poschodí je vytvorené ubytovanie pre obyvateľov a na prízemí miestnosti pre pracovnú, výchovnú a kultúrno-záujmovú činnosť. Toto obdobie sa v poskytovaní ústavnej sociálnej starostlivosti nieslo v intenciách normalizácie a humanizácie sociálnych služieb. Zvýšil sa počet zamestnancov a začala sa nová etapa poskytovania sociálnych služieb prostredníctvom kvalifikovaných odborných zamestnancov ako sú špeciálni pedagógovia a sociálni pracovníci.

Od roku 1998 platnosťou Zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998, dostáva zariadenie nový názov „Domov sociálnych služieb“ a nového zriaďovateľa Krajský úrad v Prešove. Novým územnosprávnym členením SR od roku 2002 je jeho zriaďovateľom Prešovský samosprávny kraj, ktorý je zároveň aj vlastníkom Domova sociálnych služieb v Batizovciach.

Rokom 2002 sa začína nová etapa v poskytovaní sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých občanov v DSS Batizovce. Domov nastúpil na cestu transformácie v poskytovaní sociálnych služieb, znížila sa kapacita zariadenia zo 190 na 165 a obyvatelia domova vystupujú ako klienti, ktorým sa majú poskytovať maximálne najkvalitnejšie služby približujúce domov v pravom slova zmysle. Zmenila sa organizačná štruktúra zariadenia, zrástol počet odborných zamestnancov v odbore sociálna práca a zmenila sa idea v poskytovaní sociálnych služieb, kde preferovanú zdravotnú starostlivosť nahradila sociálna, ergoterapeutická a opatrovateľská starostlivosť.

V tomto období sme zrenovovali oddelenie zvýšenej starostlivosti na prvom poschodí budovy „D“, zo starého včelína sme vytvorili oddychovú zónu s krbom na opekanie a zrekonštruovali sme priestory kaplnky, ktorú sme zväčšili a vybavili novým oltárom a lavicami.

V rokoch 2006 až 2011 prešlo zariadenie mnohými zmenami, ktoré sa týkajú jednak organizačnej štruktúry, ale aj kvality života našich klientov. Administratíva a vedenie DSS sa presťahovali do historických priestorov kaštieľa, tým sa vytvorili nové priestory pre ergoterapeutickú činnosť klientov v budove „C“. Na poschodí tejto budovy sme vytvorili tréningové bývanie pre 11 klientov a telocvičňu. V priestoroch bývalej hospodárskej budovy sme zriadili stolársku dielňu. Koedukovali sme i oddelenia zariadenia, kde vytvárame postupne pre našich klientov kuchynky a obývacie izby. V zariadení postupne renovujeme budovy, jednak výmenou okien, podláh, ale aj nábytku pre klientov. Zrekonštruovali sme kuchynskú prevádzku a cestné komunikácie v zariadení.

Od roku 2011 prešlo zariadenie významnými zmenami jednak čo do modernizácie materiálno-technického vybavenia, ale i organizačných zmien, rozvoju sociálnych služieb a humanizácie života klientov v našom zariadení so zameraním na individuálny prístup k nim.

 

Organizácia dostala 1. júlom 2012 nový názov, a to „Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami“, kde poskytuje v zmysle Zákona o sociálnych službách sociálne služby v domove sociálnych služieb, od roku 2016 i v špecializovanom zariadení so sídlom v Batizovciach a v útulku so sídlom vo Svite. Budovy v areáli CSS a oddelenia s ubytovaním klientov dostali nové pomenovania, a to Kaštieľ (pôvodne budova A) s oddelením A, budova Lipa (pôvodne B) s oddelením B, budova Breza (pôvodne C) s oddelením C, budova Javor (pôvodne D a D1) s oddeleniami D a E, budova Gaštan (pôvodne D2) s oddelením F.

 

Postupne sa znižovala kapacita až na terajších 118 miest.

 

V súčasnej dobe stojí zariadenie pred novou etapou v rozvoji poskytovania sociálnych služieb, a to deinštitucionalizáciu, čo je hlavnou víziou nášho zariadenia.

 

Všetko naše úsilie v dnešnej i budúcej dobe smeruje a bude smerovať k skvalitňovaniu života našich klientov. Bránami CSS Domov pod Tatrami prešlo od roku 1959 takmer 1.340 klientov.

 

 

Prehľad vedúcich a riaditeľov CSS Batizovce:

 

1959 František Petrovský vedúci
1978 Ing. Ján Hudák vedúci
1985 Milan Pajerchin vedúci
1989 Mária Kornajčíková vedúca
1990 Milan Bača vedúci
16.05.1992 – 30.11.2005 Mgr. Kvetoslava Malenká vedúca / riaditeľka
01.12.2005 – 30.06.2006 Ing. Patrik Františka poverený vedením
01.07.2006 – 31.01.2007 Mgr. Margita Ďorďová riaditeľka
01.02.2007 – 20.06.2011 Ing. Patrik Františka poverený vedením / riaditeľ
21.06.2011 – 31.08.2011 Bc. Anna Nemcová poverená vedením
01.09.2011 – 30.04.2019 Ing. Danica Ďuricová riaditeľka
01.05.2019 – 31.08.2019 Mgr. Anna Nemcová poverená vedením
01.09.2019 PhDr. Katarína Bolisegová riaditeľka

 

 

Prehľad poskytovaných služieb, názvov, zriaďovateľov a kapacity

 

rok Názov, druh poskytovanej sociálnej služby Zriaďovateľ kapacita
1959 Domov dôchodcov ONV Poprad 35
1963 Ústav pre duševne choré ženy ONV Poprad 144
1977 Ústav sociálnych služieb ONV Poprad 144
1991 Ústav sociálnej starostlivosti OÚ Poprad 154
1992 Ústav sociálnej starostlivosti pre mentálne postihnutých dospelých občanov OÚ Poprad 164
1996 190
1998 Domov sociálnych služieb KÚ Prešov 190
2002 PSK 190
2004 165
2011 160
2012 Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami (domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, útulok) PSK 160
2014 150
2015 140
2016 135
2017 118

 

Vysvetlivky:

ONV – Okresný národný výbor

OÚ – Okresný úrad

KÚ – Krajský úrad

PSK – Prešovský samosprávny kraj

Comments are closed.