Poskytované sociálne služby v Útulku

Poskytované sociálne služby
Poskytovanie sociálnych služieb v Útulku vo Svite je v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“), ktorý vstúpil do platnosti 1.1.2009.
V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

 1. poskytuje:
  • ubytovanie na určitý čas;
  • sociálne poradenstvo;
  • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov;
  • nevyhnutné ošatenie a obuv;
 2. zabezpečuje:
  • rozvoj pracovných zručností;
  • pomoc pri pracovnom uplatnení;
 3. utvárajú podmienky na:
  • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín;
  • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny;
  • upratovanie;
  • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva;
  • záujmovú činnosť;

Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.

Comments are closed.