Poplatky v DSS

Podľa § 72 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov je prijímateľ sociálnej služby povinný platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Prijímateľ je povinný platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku.

Po zaplatení úhrady musí prijímateľovi zostať mesačne z jeho príjmu (dôchodku) zákonom určených 25 % zo sumy životného minima (ŽM).

Zákonom stanovený zostatok príjmu prijímateľa  (25% ŽM ) sa nevzťahuje na platenie pohľadávky, (pohľadávka – dlh, tzn. nezaplatená časť úhrady ktorá prijímateľovi vznikne na úhrade za poskytovanú službu z dôvodu nízkeho príjmu ) t. j. na základe dohody s prijímateľom, je možné platiť pohľadávku zo zostatku príjmov ( zostatok príjmu – ak mu zostane viac ako 25% ŽM) alebo z úspor prijímateľa.

Ak prijímateľ sociálnej služby nemá príjem alebo jeho príjem nepostačuje na platenie úhrady za sociálnu službu, môže úhradu za sociálnu službu alebo jej časť platiť aj iná osoba. Táto osoba  môže uzatvoriť s poskytovateľom sociálnej služby zmluvu o platení úhrady za sociálnu službu.

Vo vzťahu k vyživovacej povinnosti rodičov voči deťom je potrebné rozlišovať, či nepriaznivý zdravotný stav prijímateľa a s ním súvisiaca nepriaznivá sociálna situácia je vrodená, v tomto prípade vyživovacia povinnosť rodičov voči svojim deťom trvá aj po dovŕšení dospelosti, lebo sám nemohol nadobudnúť schopnosť živiť sa, alebo nadobudnutá vekom, resp. náhlou životnou zmenou, kedy vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom je neuplatniteľná.

Ak prijímateľovi nevznikne povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani zaopatreným plnoletým deťom alebo rodičom, nezaplatená úhrada za sociálnu službu alebo jej časť je pohľadávka poskytovateľa sociálnej služby, ktorá sa uplatňuje najneskôr v konaní o dedičstve.

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v CSS Domov pod Tatrami sa určuje v zmysle Zákona o sociálnych službách a aktuálne platného VZN PSK o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

V Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami sa platí úhrada v

Domove sociálnych služieb a v Špecializovanom zariadení:

 • za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoci inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách v závislosti od stupňa odkázanosti určeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • používanie vlastných elektrospotrebičov.

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v CSS Domov pod Tatrami sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30-násobok dennej sadzby úhrady za jednotlivé činnosti. Prijímateľ sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu platí vo forme preddavku na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Preddavok za službu v zariadení sociálnych služieb uhrádza prijímateľ v kalendárnom mesiaci, v ktorom je mu sociálna služby poskytovaná. Celková mesačná úhrada v DSS Batizovce sa pohybuje v rozpätí od 396,- € do 468,- €. Priemerná úhrada je 435,- €.

CSS Domov pod Tatrami poskytuje tieto druhy služieb:

 1. odborné činnosti: (sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľská starostlivosť, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov)
 2. obslužné činnosti: (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)
 3. ďalšie činnosti: (osobné vybavenie, záujmová činnosť, úschova cenných vecí, preprava
 4. iné činnosti: používanie elektrospotrebičov, kaderníctvo, pedikúra

Výška úhrady za odborné  činnosti i sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 €

Výška úhrady za obslužné činnosti : upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne, šatstva a ďalšie činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 €

Výška úhrady za obslužné činnosti : ubytovanie a stravovanie  sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške podľa uvedeného sadzobníka

Výška úhrady za ubytovanie v CSS:

 • v jednoposteľovej obytnej miestnosti s príslušenstvom s podlahovou plochou do 20 m2
 • v jednoposteľovej obytnej miestnosti bez príslušenstva
 • v dvojposteľovej obytnej miestnosti s podlahovou plochou do 25 m2 bez príslušenstva
 • v trojposteľovej obytnej miestnosti bez príslušenstva s podlahovou plochou do 30 m2

Výška úhrady za stravovanie v CSS s poskytovaním stravovania, s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu, sa určí vo výške súčtu stravnej jednotky na deň na prijímateľa a výšky režijných nákladov na prípravu stravy.

Výška úhrady za ďalšie činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,00 € s výnimkou prepravy. Úhradu za prepravu určuje poskytovateľ v zmysle vnútorného predpisu.

 Výška úhrady za iné činnosti určuje poskytovateľ v zmysle vnútorného predpisu a sumu úhrady za tieto iné činnosti obsahuje osobitná zmluva. Stanovuje sa za používanie vlastných elektrospotrebičov na deň na prijímateľa a za každý jeden elektrospotrebič v rozsahu :

 • TV, rádio, DVD prehrávač, počítač vo výške 0,03 €
 • rýchlovarná kanvica, mikrovlnka, ohrievač, chladnička, práčka, varič, vo výške 0,07 €

Prijímateľ sociálnej služby DSS a ŠZ v CSS si platí za poskytnutie kaderníckych a pedikérskych služieb podľa uzatvorenej zmluvy s dodávateľmi týchto služieb. Dohody obsahujú cenník služieb a spôsob platby za vykonané služby.

 

Poplatky v CSS

Comments are closed.