Postup pre prijatie do ŠZ

Ako k nám
Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v Domove sociálnych služieb, v Špecializovanom zariadení

https://po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/O_socialny/postup-obcana.pdf
Krok 1 – Úrad Prešovského samosprávneho kraja (Úrad PSK)

Pokyny pre záujemcu o poskytovanie sociálnej služby v CSS Domov pod Tatrami Batizovce:

• Vytlačiť a vyplniť predpísané tlačivo „Žiadosť o posúdenie odkázanosti“

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
https://po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/O_socialny/ziadost_posudenie_odkazanosti-2020.pdf
• Vytlačiť predpísané tlačivo „Lekársky posudok“ – a požiadať ošetrujúceho lekára záujemcu o jeho vyplnenie

Lekársky nález
https://po-kraj.sk/files/dokumenty/Tlaciva-formulare-PSK/socialne-veci/03a_priloha_lekarsky_nalez.rtf
• Vytlačiť a vyplniť predpísané tlačivo „Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
https://po-kraj.sk/files/dokumenty-odborov/O_socialny/ziadost_zabezpecenie_sluzby-2020.pdf

Tieto vyplnené tlačivá následne zaslať na adresu: Úrad PSK,
Námestie mieru č. 1
080 01 Prešov
ÚPSK informačné stredisko t. č.: 051 / 70 81 111

Krok 2 – Úrad PSK vypracuje posudky a vydá rozhodnutie, vyznačí právoplatnosť, informuje žiadateľa a určené zariadenie sociálnych služieb o výsledku rozhodnutia.

Krok 3 – Úrad PSK vydá pokyn zariadeniu sociálnych služieb (CSS) na zabezpečenie sociálnej služby

Krok 4 – CSS Domov pod Tatrami Batizovce predvolá žiadateľa k nástupu do zariadenia do 30 dní od doručenia pokynu.

Krok 5 – Pokyny CSS Domov pod Tatrami Batizovce pre žiadateľa uvedené v predvolaní k nástupu:
Vyzvať žiadateľa k nástupu do zariadenia na predloženie týchto dokladov:
– Originál právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
– Občiansky preukaz žiadateľa, u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony aj OP zákonného zástupcu.
– Zdravotnú dokumentáciu a preukaz poistenca.
– Preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – ŤZP, resp. ŤZP-S, ak bol vydaný.
– Potvrdenie o bezinfekčnosti žiadateľa a jeho okolia (nie staršie ako 3 dni) vydané obvodným lekárom žiadateľa.
– Negatívny výsledok RP-PCR testu na COVID-19 nie starší ako tri dni odo dňa určeného k nástupu.
– Výsledky vyšetrení na bacilonosičstvo (výter z hrdla, nosa, konečníka), ktoré nesmú byť pri nástupe staršie ako 3 mesiace.
– Snímok pľúc s popisom, nie starší ako 3 mesiace.
– V prípade pozbavenia spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenia spôsobilosti na právne úkony: Originál alebo overená kópia rozhodnutia súdu o pozbavení spôsobilosti/obmedzení spôsobilosti vrátane rozhodnutia súdu o určení opatrovníka a overenej fotokópie listiny o ustanovení za opatrovníka.
– V prípade, ak na súde prebieha konanie o pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony: potvrdenie súdu o podaní návrhu na pozbavenie / obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.
– V prípade, ak na súde prebieha konanie o zmenu opatrovníka: potvrdenie súdu o podaní návrhu na zmenu opatrovníka a kópiu návrhu na zmenu opatrovníka.
– Všetky osobné doklady: rodný list, ďalšie doklady ak boli vydané: sobášny list, rodné listy detí, úmrtný list manžela/manželky, rozsudok súdu o rozvode manželstva, rozsudok o určení výživného na maloleté deti a rozsudok o ich zverení do náhradnej starostlivosti.
– Doklad o Vašom najvyššom ukončenom vzdelaní.
– Rozhodnutia sociálnej poisťovne: o výške dôchodku v aktuálnom roku.
– Dôchodok, resp. finančnú hotovosť na úhradu liekov a nevyhnutných osobných vecí.
– Vyhlásenie o majetku s osvedčeným podpisom podľa § 72 ods. 11 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.
– Vyhlásenie o príjme s osvedčeným podpisom podľa § 72 ods. 17 zákona č. 448/2008 z. z. o sociálnych službách a pri predaji nehnuteľného majetku aj kúpnu zmluvu, na ktorej základe bolo zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.
– Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave, ak nemôžete sám urobiť vyhlásenie o majetku a vyhlásenie o príjme.
– U poberateľa dôchodku je pred nástupom do zariadenia potrebné oznámiť na príslušnej pošte zmenu adresy poberateľa dôchodku.

Odporúčame:

– Ak je dôchodok vyplácaný na osobný účet, je potrebné bezodkladne po nástupe do nášho zariadenia zadať trvalý príkaz o prevode finančných prostriedkov na účet CSS na úhradu za sociálnu službu, lieky a nevyhnutné výdavky.
– Ak je na vyplácanie dôchodku ustanovený osobitný príjemca, je potrebné pred nástupom do CSS oznámiť sociálnej poisťovni, že nastupujete do CSS a sociálna poisťovňa určí za osobitného príjemcu CSS Domov pod Tatrami.
– Ak ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi a je ustanovený osobitný príjemca na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke k hmotnej núdzi, je potrebné pred nástupom do CSS oznámiť úradu práce, že nastupujete do CSS a úrad práce určí za osobitného príjemcu CSS Domov pod Tatrami.
– Povinnosť podať vyhlásenie o majetku a vyhlásenie o príjme s osvedčeným podpisom sa nevzťahuje na fyzickú osobu, ktorá na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o jej zdravotnom stave nemôže sama taký právny úkon urobiť.

Krok 6 – CSS Batizovce Domov pod Tatrami uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby so žiadateľom. Zmluva sa uzatvára medzi poskytovateľom (CSS) a prijímateľom sociálnej služby (žiadateľ).
Krok 7 – Prijatie prijímateľa do zariadenia.

Comments are closed.