Poskytované sociálne služby v DSS

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, a aj keď dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje naďalej.
Ak je táto fyzická osoba
a) odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V,
b) nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.
V domove sociálnych služieb sa:
a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
Prijímateľom v CSS Domov pod Tatrami poskytujeme pomoc podľa stupňa odkázanosti určeného v rozhodnutí príslušným orgánom. Rozsah sa týka stravovania, vyprázdňovania, osobnej hygieny, pohybu a dodržiavania liečebného režimu.
V tejto oblasti vykonávame také nevyhnutné životné úkony pre klientov ako sú umývanie, holenie, obliekanie, výmena plienok, úprava a prezliekanie posteľnej bielizne, podávanie stravy, kúpanie, úprava klientov, starostlivosť o izby a osobné prádlo. Zabezpečujeme doprovod na lekárske vyšetrenia, ale aj rekreácie, výlety a kultúrne podujatia klientov.

2. sociálne poradenstvo,
Je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. V CSS poskytujeme základné sociálne poradenstvo, ktoré spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby, návrh postupu, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a taktiež zabezpečujeme, aby klienti netrpeli neznalosťou svojich práv. Poskytuje sa našim prijímateľom ako aj potencionálnym záujemcom.
5. stravovanie,
Je zabezpečované prípravou stravy v stravovacej prevádzke CSS a poskytuje sa v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie poskytuje, a podľa stravných jednotiek. Zabezpečujeme celodenné stravovanie pre klientov a obedy pre zamestnancov a klientov. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata a olovrant), pre diabetikov ešte aj druhá večera.
V zariadení zabezpečujeme pre klientov racionálnu, diabetickú stravu a špeciálnu – upravovanú stravu pre klientov s poruchami prehĺtania a spracovania stravy v ústach. Diétna stravy sa podáva na doporučenie lekára, prípadne na vlastné požiadanie. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý schvaľuje stravovacia komisia. Klient je povinný odoberať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed, alebo večera.

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
Upratovanie v CSS vykonávajú upratovačky v jednozmennej prevádzke v pracovných dňoch. Okrem denného upratovania sa vykonáva tiež intervalové a sanitárne upratovanie.
Zariadenie má vlastnú práčovňu, žehliareň a sušiareň prádla. Takisto má miestnosti na príjem špinavého prádla a výdaj čistého prádla. Je zabezpečená aj údržba a oprava šatstva a bielizne.
7. osobné vybavenie,
CSS poskytuje osobné vybavenie tým prijímateľom sociálnych služieb, ktorí si osobné vybavenie nemôžu zabezpečiť sami. Ostatní prijímatelia sociálnej služby si osobné vybavenie zabezpečujú z vlastných finančných prostriedkov. Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.

b) zabezpečuje
1. rozvoj pracovných zručností,

Je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností. V našom zariadení sa realizuje v kluboch, ktoré sú zamerané na aktivity s hlinou, textilom, prírodným materiálom, prípravu jednoduchých jedál a sezónne práce v areáli zariadenia.

2. záujmová činnosť,
Záujmová činnosť je kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť zameraná na relax oddych a navodenie pozitívnych emócií. Prijímateľom CSS sa poskytujú možnosti športového, rekreačného, kultúrno-spoločenského, duchovného vyžitia a oddychu v rámci CSS i mimo neho.

3. pomoc pri pracovnom uplatnení.

4. ošetrovateľská starostlivosť
Na zdravotný stav klientov dohliada odborný zdravotnícky personál zariadenia, a to hlavná sestra – garant ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotné sestry a praktické sestry. Tento personál je zabezpečený minimálne jedným zamestnancom na každú zmenu v trojzmennej prevádzke.
Tento personál sa podieľa na realizácii individuálneho adaptačného plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia klientov a poskytovania úkonov nahradzujúcich sebaobsluhu vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej dokumentácie.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečená zmluvne zabezpečenými lekármi. Zariadenie navštevujú pravidelne raz do týždňa praktický lekár, psychiater a stomatológ. Podľa potreby kožný lekár.
O duševné zdravie klientov sa stará psychologička v našom zariadení.

c) utvárajú podmienky na

úschovu cenných vecí.
CSS utvára podmienky pre úschovu cenných vecí. Cenné veci, predmety a peniaze môže dať klient do úschovy zariadenia na základe zmluvy o úschove. Zmluvu je možné na požiadanie klienta kedykoľvek zrušiť. V prípade úmrtia sú veci v úschove predmetom dedičského konania.

Ak fyzická osoba dovŕši dôchodkový vek počas poskytovania sociálnej služby v domove sociálnych služieb, táto sociálna služba sa jej poskytuje naďalej.

Comments are closed.