Aktuálne opatrenia v zmysle usmernení Vlády SR od 02.05.2022 do odvolania

V zmysle Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 vydaného MPSVaR SR  Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach  vydáva s účinnosťou od  02. 05. 2022 tento dokument :

 

Spolupráca  s rodinou  a priateľmi  prijímateľov  sociálnej  služby  (ďalej  len  „PriSS“) v pobytových zariadeniach patrí k základnej filozofii profesionálnej starostlivosti.

PriSS patria často medzi obzvlášť ohrozené skupiny osôb.  Pre odborné a efektívne zvládanie po pandemickej situácii, ako aj udržania  či zlepšenia zdravotného stavu PriSS, je dôležitý kontakt s príbuznými a blízkymi vzťahovými osobami, preto má CSS Domov pod Tatrami vypracovaný vlastný  návštevný poriadok.

 

 1. Priebeh návštevy v exteriéri:

 

 • Návštevy z dôvodu dodržania všetkých epidemiologických opatrení budú korigované a usmerňované zamestnancami CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach.
 • Každá návšteva bude odkonzultovaná a telefonicky dohodnutá s vedúcou tímu na oddelení, resp. v sobotu a nedeľu so zdravotnou sestrou..
 • Pred každou návštevou bude vykonaný skríning návštev (meranie teploty), zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk), zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy. Tieto údaje budú evidované a všetky opatrenia zabezpečí  opatrovateľka z oddelenia, alebo  iný  poverený pracovník.
 • Návštevy budú realizované v exteriéri zariadenia – v altánku, prípadne v parku.
 • V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy v návštevnej miestnosti, v arkáde v budove Kaštieľ a na prízemí v budovách Javor a Gaštan vo vchode.
 • Prijímateľov počas soboty a nedele bude sprevádzať inštruktor sociálnej rehabilitácie resp. opatrovateľka, ktorí zároveň zabezpečia všetky epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, vozíka, dotykových plôch.
 • Každá návšteva bude mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom bez výdychového ventilu.

 

 1. Priebeh návštevy v interiéri: (v prípade nepriaznivého počasia)

 

 • Vstup do priestorov umožníme len s prekrytými hornými dýchacími cestami (podľa aktuálneho usmernenia FFP2 bez výdychového ventilu) počas celej doby návštevy.
 • Pred vykonaním návštevy vyplní návštevník čestné prehlásenie o tom, že nie je chorý a nebol v kontakte s osobou, pozitívnou na COVID-19 a tým potvrdí, že bol poučený o bezpečnosti a dodržiavaní protiepidemiologických opatrení.
 • Opatrovateľka poverená realizáciou návštevy, kontroluje dodržiavanie pokynov poskytovateľa určených pri realizácii návštevy. V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť alebo návštevu neumožniť.
 • Po každej návšteve budú vykonané hygienicko-epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, všetkých dotykových plôch.

 

Na izbách prijímateľov návštevy nie sú dovolené, len s výnimkou prijímateľov v paliatívnej starostlivosti, v situáciách, ktoré neznesú odklad, prípadne u úplne imobilného PriSS).  Pri vstupe do  izby si návštevník oblečie jednorazový plášť, ochrannú čiapku na hlavu, rukavice a použije dezinfekčný prípravok na ruky. Zotrvanie návštevy bude prispôsobené zdravotnému stavu všetkých dotknutých osôb tak, aby bola zachovaná ochrana zdravia všetkých dotknutých osôb.

Počas pobytu návštevy na izbe v prípade viaclôžkovej obytnej izby bude zabezpečené súkromie tak, že počas návštevy prijímateľa v paliatívnej starostlivosti nebude na izbe iný prijímateľ.

 

 1. Frekvencia a dĺžka návštev
 • od 9.00 h. – 11.00 h.
 • od 13,00 h. – 15,00 h.

Žiadame zvážiť zotrvanie návštevy podľa aktuálneho  zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby.

 

 1. Zodpovednosť za plánovanie návštev
 • Za plánovanie návštev zodpovedajú vedúce tímov a nimi poverení zamestnanci zariadenia.
 • Vedúce tímov oboznámia príbuzných o možnosti navštíviť svojich príbuzných a zároveň ich poinformujú o opatreniach, ktoré sú povinní dodržiavať pri návšteve.
 • Možnosť dohodnúť návštevu prebieha na telefónnych číslach:

v pracovných dňoch:

052/7849729  odd. E Javor Mgr. Šoltísová Marianaodd. D Javor Bc. Králiková Monika

052/7849731 odd. C Breza Mgr. Madejová Iveta

052/7849732 odd. B Lipa Bc. Šerfelová Mária

052/7849735 odd. A Kaštieľ Mgr. Neupauerová Beáta

052/7849738 odd. F Gaštan Mgr. Pastrnáková Zuzana

 v sobotu a nedeľu  052/7849711 – ambulancia

 • Za realizáciu návštev podľa plánu zodpovedá službukonajúci zamestnanec.

 

 1. Spôsob a frekvencia upratovania a dezinfekcie

 

 • Po každej návšteve v exteriéri a interiéri budú vykonané epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk a všetkých dotykových plôch.

 

 1. Individuálne vychádzky PriSS
 • Vychádzky klientov – denne do 15.00 hod.
 • Pobyt klienta v rodinnom prostredí – po návrate bude musieť absolvovať 3 – 5 dňovú karanténu. Podobne karanténu bude musieť absolvovať klient po návrate z hospitalizácie v nemocnici.

 

Žiadame návštevy, aby prijímateľom počas návštevy nepodávali domácu stravu, potraviny a nápoje.  V prípade, že chcete svojmu príbuznému priniesť potraviny a nápoje, je potrebné odovzdať ich personálu, aby boli tieto v originálnom obale, nakoľko sa následne dezinfikujú.

 

Valentínske prekvapenie

Oslava sviatku sv. Valentína siaha do antického Ríma, kedysi bol skutočnou oslavou lásky a najmä obety jedného človeka pre šťastie ostatných. Darček na Valentína však môže mať rôzne podoby a obdarovanými môžu byť aj klienti v zariadení sociálnych služieb. Žiaci Spojenej školy na Mierovej ulici vo Svite opäť milo prekvapili klientov Domova… Čítať ďalej

Milé vianočné darčeky

V období medzi Vianocami 2021 navštívila náš Domov pod Tatrami Stelka z Mengusoviec so svojou kamarátkou, aby obdarovali klientov. Je to veľmi pekný skutok lásky, o to viac, že už v ich veku vnímajú prítomnosť ľudí so zdravotným obmedzením v našej spoločnosti a v zariadeniach sociálnych služieb. Z týchto detí… Čítať ďalej

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Vianoce musia mať šťastné a veselé aj ľudia so zdravotným obmedzením v zariadeniach sociálnych služieb, i keď sú všade pandemické obmedzenia. Aj vďaka pani Eve Hudákovej (Salón Princess, Svit), organizátorke projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“, sa Vianoce 2021 klientom vydarili. Dobrí ľudia vyzbierali mnoho užitočných vecí,… Čítať ďalej

Poďakovanie Nemocnici Poprad, a. s.

V tejto náročnej pandemickej dobe keď nemocnica v Poprade zažíva nápor chorých ľudí, zamerala svoju pozornosť aj na pomoc klientom v Domove pod Tatrami v Batizovciach. Obdivuhodný prejav ľudskosti a ochoty pomôcť iným si naše zariadenie veľmi váži, pretože vďaka tejto pomoci môžeme skvalitniť poskytovanie sociálnych služieb klientom s vysokou… Čítať ďalej

Daruj vianočné dobro 7

Už po siedmy rok OZ Rozpuk zorganizovalo vianočnú zbierku hračiek, drogérie a ošatenia pre rodiny s deťmi v našom zariadení „Daruj vianočné dobro“. Veľké poďakovanie patrí aj pracovníkom  Pizzerie Sorrisso vo Svite, ktorí všetkým prijímateľom sociálnych služieb v Útulku uvarili chutnú vianočnú kapustnicu. Ďakujeme. Čítať ďalej

Vianočná pošta 2021

Vďaka dlhoročnej spolupráci so Spojenou školou, Mierová 134, Svit sa aj tento rok klienti z nášho zariadenia tešili z vianočných pozdravov. V rámci akcie „Vianočná pošta“ dostali od žiakov školy milé vianočné priania. Mnohí z klientov nemajú rodiny a tak ich vianočná pošta prekvapila, vyčarila úsmev a priniesla spestrenie predvianočných dní. Zároveň riaditeľka školy Ing. Elena… Čítať ďalej

„Obrátený adventný kalendár“

Dňa 22. 12. 2021 sme opäť v našom zariadení privítali p. učiteľky zo Spojenej školy sv. J. Pavla II. Poprad, ktoré so svojimi žiakmi zorganizovali zbierku sladkostí, kde hlavnou myšlienkou bolo podeliť sa so sladkosťami s deťmi, ktoré pochádzajú zo znevýhodneného sociálneho prostredia. Veľmi pekne ďakujeme pani učiteľkám a žiakom, že patria… Čítať ďalej

U nás sa dobro uvarí

Ďakujeme učiteľom a žiakom Life Academy, ktorí zorganizovali zbierku domácich potrieb a trvanlivých potravín pre prijímateľov sociálnych služieb v našom zariadení.  Ešte stále sú medzi nami ľudia, ktorým nie sú ľahostajní ľudia v núdzi a ktorí šíria dobro medzi ľuďmi.         Čítať ďalej

Poďakovanie Nadácii Chemosvit

Začiatkom decembra 2021 Nadácia Chemosvit obdarovala klientov Domova pod Tatrami rôznymi druhmi kvalitných ponožiek, a to na zimu a na nosenie počas roka. Vďaka ochote a spolupatričnosti nadácie sa zlepší komfort klientov pri chôdzi a tým aj kvalita poskytovanej sociálnej služby. Ponožky boli prerozdelené na jednotlivé oddelenia a tak sa z nich mohli tešiť všetci klienti…. Čítať ďalej

1 2 3 16