Aktuálne opatrenia v zmysle usmernení Vlády SR od 02.05.2022 do odvolania

V zmysle Plánu uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVID-19 vydaného MPSVaR SR  Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach  vydáva s účinnosťou od  02. 05. 2022 tento dokument :

 

Spolupráca  s rodinou  a priateľmi  prijímateľov  sociálnej  služby  (ďalej  len  „PriSS“) v pobytových zariadeniach patrí k základnej filozofii profesionálnej starostlivosti.

PriSS patria často medzi obzvlášť ohrozené skupiny osôb.  Pre odborné a efektívne zvládanie po pandemickej situácii, ako aj udržania  či zlepšenia zdravotného stavu PriSS, je dôležitý kontakt s príbuznými a blízkymi vzťahovými osobami, preto má CSS Domov pod Tatrami vypracovaný vlastný  návštevný poriadok.

 

 1. Priebeh návštevy v exteriéri:

 

 • Návštevy z dôvodu dodržania všetkých epidemiologických opatrení budú korigované a usmerňované zamestnancami CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach.
 • Každá návšteva bude odkonzultovaná a telefonicky dohodnutá s vedúcou tímu na oddelení, resp. v sobotu a nedeľu so zdravotnou sestrou..
 • Pred každou návštevou bude vykonaný skríning návštev (meranie teploty), zabezpečenie hygieny pri vstupe (dezinfekcia rúk), zisťovanie karantény a cestovateľskej anamnézy. Tieto údaje budú evidované a všetky opatrenia zabezpečí  opatrovateľka z oddelenia, alebo  iný  poverený pracovník.
 • Návštevy budú realizované v exteriéri zariadenia – v altánku, prípadne v parku. V prípade nepriaznivého počasia budú návštevy v návštevnej miestnosti v budove Lipa.  V prípade, že je momentálne viacej návštev v CSS, návšteva môže byť i v arkáde Kaštieľa, na prízemí vo vchode budov Javor a Gaštan.
 • Návštevy sprevádza tzv. koordinátor návštevy z radov zamestnancov, a to službukonajúci personál na ambulancii CSS a následne opatrovateľka oddelenia, kde je ubytovaný dotknutý PriSS. Počas soboty, nedele a sviatkov návštevy koordinuje i službukonajúci inštruktor sociálnej rehabilitácie, resp. opatrovateľka, ktorí zároveň zabezpečia všetky epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, vozíka, dotykových plôch.
 • Každá návšteva bude mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom alebo rúškom. Ak ho nemá, koordinátor návštevy je povinný im ho zabezpečiť zo zdrojov CSS.

 

 1. Priebeh návštevy v interiéri: (v prípade nepriaznivého počasia)

 

 • Vstup do priestorov umožníme len s prekrytými hornými dýchacími cestami (respirátor alebo rúško) počas celej doby návštevy pri kontakte  s klientom.
 • Pred vykonaním návštevy vyplní návštevník čestné prehlásenie o tom, že nie je chorý a nebol v kontakte s osobou, pozitívnou na COVID-19 a tým potvrdí, že bol poučený o bezpečnosti a dodržiavaní protiepidemiologických opatrení.
 • Koordinátor  návštevy, kontroluje dodržiavanie pokynov poskytovateľa určených pri realizácii návštevy. V prípade, že návštevník odmieta dodržiavať nastavené hygienické opatrenia, má poskytovateľ možnosť návštevu prerušiť alebo návštevu neumožniť.  Koordinátor návštevy je povinný a oprávnený upozorniť návštevu na nedodržiavanie týchto stanovených pravidiel.
 • Po každej návšteve budú vykonané hygienicko-epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk, všetkých dotykových plôch.
 • Koordinátor návštevy dbá o to, aby návštevu nerušili a neobťažovali iní PriSS.

 

Na izbách prijímateľov návštevy nie sú dovolené, len s výnimkou prijímateľov v paliatívnej starostlivosti, v situáciách, ktoré neznesú odklad, prípadne u úplne imobilného PriSS).  Pri vstupe do  izby si návštevník oblečie jednorazový plášť, ochrannú čiapku na hlavu, rukavice a použije dezinfekčný prípravok na ruky. Zotrvanie návštevy bude prispôsobené zdravotnému stavu všetkých dotknutých osôb tak, aby bola zachovaná ochrana zdravia všetkých dotknutých osôb.

Počas pobytu návštevy na izbe v prípade viaclôžkovej obytnej izby bude zabezpečené súkromie tak, že počas návštevy prijímateľa v paliatívnej starostlivosti nebude na izbe iný prijímateľ.

 

 1. Frekvencia a dĺžka návštev
 • od 9.00 h. – 11.00 h.
 • od 13,00 h. – 15,00 h.

Žiadame zvážiť zotrvanie návštevy podľa aktuálneho  zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby.

 

 1. Zodpovednosť za plánovanie návštev
 • Za plánovanie návštev zodpovedajú vedúce tímov a nimi poverení zamestnanci zariadenia.
 • Vedúce tímov oboznámia príbuzných o možnosti navštíviť svojich príbuzných a zároveň ich poinformujú o opatreniach, ktoré sú povinní dodržiavať pri návšteve.
 • Možnosť dohodnúť návštevu prebieha na telefónnych číslach:

v pracovných dňoch:

052/7849729  odd. E Javor Mgr. Šoltísová Marianaodd. D Javor Bc. Králiková Monika

052/7849731 odd. C Breza Mgr. Madejová Iveta

052/7849732 odd. B Lipa Bc. Šerfelová Mária

052/7849717 odd. A Kaštieľ Mgr. Neupauerová Beáta

052/7849738 odd. F Gaštan Mgr. Pastrnáková Zuzana

 v sobotu a nedeľu  052/7849711 – ambulancia

 • Za realizáciu návštev podľa plánu zodpovedá službukonajúci zamestnanec.

 

 1. Spôsob a frekvencia upratovania a dezinfekcie

 

 • Po každej návšteve v exteriéri a interiéri budú vykonané epidemiologické opatrenia, ako je dezinfekcia priestorov, rúk a všetkých dotykových plôch.

 

 1. Individuálne vychádzky PriSS
 • Vychádzky klientov – denne do 15.00 hod.
 • Pobyt klienta v rodinnom prostredí – po návrate bude musieť absolvovať 3 – 5 dňovú karanténu. Podobne karanténu bude musieť absolvovať klient po návrate z hospitalizácie v nemocnici.

 

Žiadame návštevy, aby prijímateľom počas návštevy nepodávali domácu stravu, potraviny a nápoje.  V prípade, že chcete svojmu príbuznému priniesť potraviny a nápoje, je potrebné odovzdať ich personálu, aby boli tieto v originálnom obale, nakoľko sa následne dezinfikujú.

 

Constructive & Adverse Reviews: Chatiw ! Meet,chat & Relationship By Chatiw Social Category 10 Comparable Apps & 7,796 Reviews Appgrooves: Save Money On Android & Iphone Apps

● The highly energetic neighborhood fostered by Cupid reiterates the quality of profiles that go up on the platform and reduces the possibilities of fraud and inappropriate content. ● Users can easily partake within the non-public best chat rooms and cellular chats. Businesses never used traditional public chat rooms, but… Čítať ďalej

Ecclesiastes Very Treatment Unhappiness From The Guts, And You May Cast-off Serious Ache Out Of Your Human Anatomy, To Own Youngsters And You’ll Vigor Is Definitely Momentary Centro De Crecimiento Humanista

Clubhouse is the correct chatroom app for you if you select audio discussions to video ones. However, iSexyChat does not present the power of audio or video chat. To create ISexyChat evaluation we checked Isexychat.com status at lots of sites, including Siteadvisor and MyWOT. We discovered that Isexychat content material… Čítať ďalej

Its Not About Dating And Relationships, Simply Enjoyable And Pleasure Smc Is Certainly One Of The Leading Financial Service Providers In India

Standard individuals can even watch profiles in different words and just several chat prospects. The website possesses a major and full protected mode to get bulletins from examined us-ers simply. A lot of the hookup websites we suggest give you a buyer help crew prepared to help in regards to… Čítať ďalej

1 2 3 104