Náš domov sociálnych služieb prijme troch dobrovoľníkov na voľnočasové aktivity s klientami.

   
     tel. 24 h. +421 (52) 78 49 711
Tap To Call
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach je organizáciou poskytujúcou sociálne služby v Domove sociálnych služieb a Špecializovanom zariadení so sídlom v Batizovciach a v Útulku so sídlom vo Svite.

Domov sociálnych služieb

Najstaršou organizačnou jednotkou Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach je Domov sociálnych služieb (ďalej len DSS), ktorý svoju históriu v poskytovaní sociálnych služieb o ťažko zdravotne postihnutých občanov píše od roku 1959. Zariadenie je koedukované, pre dospelých občanov a s celoročnou pobytovou formou. Od 1. januára 2014 DSS znižuje svoju kapacitu a neprijíma nových klientov.

Čítať viac 

Útulok

Útulok vo Svite poskytuje sociálnu službu krízovej intervencie fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Útulok poskytuje: ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv. V Útulku sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností a utvárajú podmienky na: prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť. Kapacita zariadenia je 35 miest.

Čítať viac 

Donátori a sponzori 2018

Nadácia Chemosvit, Svit
Depend
Tena Bella Sk s.r.o. – Seni
Pharm, s.r.o., Nitra
Poľnohospodárske družstvo Batizovce
Fires, s.r.o., Batizovce, Ing. Gašper
Revmontel, s.r.o. Gerlachov
Nadácia Whirlpool Slovakia s.r.o., Matejovce
Arjo Humanic SS s.r.o., Batizovce, Ing. Hudák
Ajva s.r.o. Gelnica
Farmix, spol.s.r.o., Prešov
Lekáreň Velická, Poprad-Matejovce
Sovus, s.r.o. Poprad
Sintra, spol.s.r.o.
Perďoch Mário, Likavka
B B Slovaj Zuzana Budzáková
Mäso Tatry, Spišská Teplica
Dluking Trade, s.r.o. Poprad
Gross s.r.o., Kežmarok
Domino, a.s. Sp. Nová Ves
Ovozel Slovakia spol. s.r.o.
Kovospol, s.r.o., Poprad
Diamon, s.r.o.
Kingfruits, s.r.o., Svit
Obecný úrad Batizovce
Spojená škola Mierová ul., Svit
SCA Hygiene Products Slovakia - Gemerská Hôrka

Najnovšie články

Od roku 2012 je Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach členom združenia Sociálneho turizmu. Program tohto združenia umožňuje navštíviť miesta a historické objekty, prácu a život ľudí, ktorí žijú a tvoria v chránenom prostredí, v zariadeniach sociálnych služieb. Cieľom sociálneho turizmu je sprístupniť širokej verejnosti historické objekty, v ktorých sídlia zariadenia sociálnych služieb. Príkladom toho je i naše zariadenie, ktoré sídli v krásnom barokovom kaštieli, ktorý patril pôvodne rodine Mariássyovcov. Okrem nášho zariadenia sú členmi tohto združenia zakladajúci členovia, a to Domovina, n. o., Žehra časť Hodkovce, Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Spišské Podhradie a Domov sociálnych služieb Spišský Štvrtok. Od roku 2012 sú členmi združenia i Stredná odborná škola Bijacovce a Reedukačné zariadenie v Spišskom Hrhove. Od októbra 2012 pôsobí v našom zariadení Občianske združenie Štvorlístok s cieľom všeobecnej podpora činností a opatrení zameraných na pomoc prijímateľom CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach. Všetko naše úsilie smeruje k skvalitňovaniu poskytovaných služieb a k spokojnosti našich prijímateľov. Usilujeme sa im sprostredkovať dostatok podnetov pre ich vlastnú sebarealizáciu s využívaním rôznych foriem ich aktivizácie.

Poskytovanie sociálnych služieb ťažko zdravotne postihnutým občanom a ľuďom bez domova je tvrdá a náročná práca. Kto sa jej neupíše celou dušou a srdcom, len ťažko pozná, čo dáva silu žiť aj vtedy, keď život nie je naplnený hmotnými hodnotami bežného života. V Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach stretnete obetavých a nadšených zamestnancov, ktorí vytvárajú šťastný a spokojný domov mentálne, telesne a duševne postihnutým ľuďom, ale i ľuďom bez domova s ťažkými existenčnými problémami.

V mene kolektívu pracovníkov CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach

PhDr. Katarína Bolisegová
riaditeľka