Poskytované sociálne služby v ŠZ

Špecializované zariadenie
V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä schizofrénia a organický psychosyndróm ťažkého stupňa.
V špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
Prijímateľom v CSS Domov pod Tatrami poskytujeme pomoc podľa stupňa odkázanosti určeného v rozhodnutí príslušným orgánom. Rozsah sa týka stravovania, vyprázdňovania, osobnej hygieny, pohybu a dodržiavania liečebného režimu.
V tejto oblasti vykonávame také nevyhnutné životné úkony pre klientov ako sú umývanie, holenie, obliekanie, výmena plienok, úprava a prezliekanie posteľnej bielizne, podávanie stravy, kúpanie, úprava klientov, starostlivosť o izby a osobné prádlo. Zabezpečujeme doprovod na lekárske vyšetrenia, ale aj rekreácie, výlety a kultúrne podujatia klientov.
2. sociálne poradenstvo,
Je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii. V CSS poskytujeme základné sociálne poradenstvo, ktoré spočíva v posúdení povahy problému fyzickej osoby, návrh postupu, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a taktiež zabezpečujeme, aby klienti netrpeli neznalosťou svojich práv. Poskytuje sa našim prijímateľom ako aj potencionálnym záujemcom.
3. sociálna rehabilitácia,
Odborná činnosť je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností, alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. V našom zariadení sa vykonáva pri každodennom kontakte s prijímateľom pri jednotlivých úkonoch starostlivosti o izbu a základných sociálnych aktivitách za spoluúčasti prijímateľa.
4. ubytovanie,
Prijímatelia sú ubytovaní v jednolôžkových, dvojlôžkových a trojlôžkových izbách. WC a kúpeľňa sú spoločné pre prijímateľov bývajúcich na jednej chodbe. V obytnej miestnosti prijímateľa sa nachádza: posteľ s úložným priestorom, skriňa s nadstavcom, polička, stôl, alebo konferenčný stolík, stolička alebo kreslo, botník, svietidlo, garniža, záclona. Pri zariaďovaní izieb sa snažíme prispôsobiť predstavám a prianiam prijímateľov. Na izbách môžu mať po dohode vlastné elektrospotrebiče, ktoré spĺňajú technické normy a bytové doplnky. Pri zariaďovaní izieb sa snažíme prispôsobiť predstavám a prianiam prijímateľa.
5. stravovanie,
Je zabezpečované prípravou stravy v stravovacej prevádzke CSS a poskytuje sa v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie poskytuje, a podľa stravných jednotiek. Zabezpečujeme celodenné stravovanie pre klientov a obedy pre zamestnancov a klientov. Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata a olovrant), pre diabetikov ešte aj druhá večera.
V zariadení zabezpečujeme pre klientov racionálnu, diabetickú stravu a špeciálnu – upravovanú stravu pre klientov s poruchami prehĺtania a spracovania stravy v ústach. Diétna stravy sa podáva na doporučenie lekára, prípadne na vlastné požiadanie. Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka, ktorý schvaľuje stravovacia komisia. Klient je povinný odoberať aspoň dve jedlá denne, z ktorých jedno musí byť obed, alebo večera.

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
Upratovanie v CSS vykonávajú upratovačky v jednozmennej prevádzke v pracovných dňoch. Okrem denného upratovania sa vykonáva tiež intervalové a sanitárne upratovanie.
Zariadenie má vlastnú práčovňu, žehliareň a sušiareň prádla. Takisto má miestnosti na príjem špinavého prádla a výdaj čistého prádla. Je zabezpečená aj údržba a oprava šatstva a bielizne.
7. osobné vybavenie,
CSS poskytuje osobné vybavenie tým prijímateľom sociálnych služieb, ktorí si osobné vybavenie nemôžu zabezpečiť sami. Ostatní prijímatelia sociálnej služby si osobné vybavenie zabezpečujú z vlastných finančných prostriedkov. Osobným vybavením je šatstvo, obuv, hygienické potreby a iné veci osobnej potreby.

b) zabezpečuje
1. rozvoj pracovných zručností,

Je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností. V našom zariadení sa realizuje v kluboch, ktoré sú zamerané na aktivity s hlinou, textilom, prírodným materiálom, prípravu jednoduchých jedál a sezónne práce v areáli zariadenia.

2. záujmová činnosť,
Záujmová činnosť je kultúrna, spoločenská, športová a rekreačná činnosť zameraná na relax oddych a navodenie pozitívnych emócií. Prijímateľom CSS sa poskytujú možnosti športového, rekreačného, kultúrno-spoločenského, duchovného vyžitia a oddychu v rámci CSS i mimo neho.

3. pomoc pri pracovnom uplatnení.

4. ošetrovateľská starostlivosť
Na zdravotný stav klientov dohliada odborný zdravotnícky personál zariadenia, a to hlavná sestra – garant ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotné sestry a praktické sestry. Tento personál je zabezpečený minimálne jedným zamestnancom na každú zmenu v trojzmennej prevádzke.
Tento personál sa podieľa na realizácii individuálneho adaptačného plánu z pohľadu zachovania a udržania zdravia klientov a poskytovania úkonov nahradzujúcich sebaobsluhu vrátane organizovania a prípravy preventívnych prehliadok, odborných vyšetrení a vedenia predpísanej dokumentácie.
Zdravotná starostlivosť je zabezpečená zmluvne zabezpečenými lekármi. Zariadenie navštevujú pravidelne raz do týždňa praktický lekár, psychiater a stomatológ. Podľa potreby kožný lekár.
O duševné zdravie klientov sa stará psychologička v našom zariadení.

c) utvárajú podmienky na

2. úschovu cenných vecí.
CSS utvára podmienky pre úschovu cenných vecí. Cenné veci, predmety a peniaze môže dať klient do úschovy zariadenia na základe zmluvy o úschove. Zmluvu je možné na požiadanie klienta kedykoľvek zrušiť. V prípade úmrtia sú veci v úschove predmetom dedičského konania.

Comments are closed.