Poplatky v Útulku

Prijímateľ sociálnej služby v útulku je povinný podľa § 72 ods. 1 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisovo sociálnych službách, platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby zmluvou.

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v CSS Domov pod Tatrami – Útulku vo Svite sa určuje v zmysle Zákona o sociálnych službách a VZN PSK č. 72/2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktoré nadobudlo účinnosť 01. 07. 2019.

poplatky

úhrada za odborné činnosti 0,00 € / deň
úhrada za obslužné činnosti
úhrada za ubytovanie na deň na prijímateľa, pričom za prijímateľa sa považuje dospelá FO
poberateľ dávky v hmotnej núdzi mesačný príspevok na bývanie
(určený v ustanovení § 14 ods. 2 zákona NR SR č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi)
poberateľ čiastočného invalidného dôchodku 2,00 € /deň
poberateľ rodičovského príspevku 2,00 € / deň
poberateľ plného invalidného, starobného alebo výsluhového dôchodku 4,00 € / deň
poberateľ dávky v nezamestnanosti a zamestnaný 4,00 € / deň
úhrada za pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva na prijímateľa 0,00 € / deň
úhrada za ďalšie činnosti 0,00 € / deň

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb dohodnutá v Zmluve o poskytovaní sociálnej služby sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje pri poskytovaní sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou ako 30 – násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

Celková úhrada za služby v útulku v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčet úhrad za odborné, obslužné a  ďalšie činnosti.

Comments are closed.