Poplatky v Útulku

Prijímateľ sociálnej služby v útulku je povinný podľa § 72 ods. 1 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisovo sociálnych službách, platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby zmluvou.

Suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia v CSS Domov pod Tatrami – Útulku vo Svite sa určuje v zmysle zákona o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 101/2023 o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktoré nadobudlo účinnosť 01. 03. 2023.

poplatky

Prijímateľ sociálnej služby za poskytovanú sociálnu službu platí na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.

 

Preddavok za službu v zariadení sociálnych služieb uhrádza prijímateľ v kalendárnom mesiaci, v ktorom mu je sociálna služba poskytovaná, pričom výška preddavku sa určuje pre  celoročnú pobytovú formu ako 30 – násobok dennej sadzby za odborné, obslužné  a ďalšie činnosti.

 

Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určí ako násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti a počtu dní, v ktorých bola sociálna služba poskytovaná. V špecifických prípadoch, kedy je prijímateľ prijatý do Útulku na podnet riaditeľky CSS aj bez dokladov a bez príjmu, výška úhrady za poskytovanú sociálnu službu bude prijímateľovi určená až po vybavení príjmu dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.

Comments are closed.