Postup pre prijatie do Útulku

Podanie písomnej Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby

(Stiahnuť žiadosť)

K žiadosti je potrebné doložiť tieto dokumenty (prípadne ich kópie) podľa individuálneho stavu nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa:

 • preukaz totožnosti,
 • rozsudok o rozvode, úprave práv a povinností rodičov voči maloletým deťom, vdovstvo, exekúcie a iné…
 • potvrdenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave žiadateľa, respektíve aj jeho detí,
 • písomné vyjadrenie mesta/obce, oddelenia SPODaSK pri ÚPSVaR doložené k žiadosti,
 • doklad o konaní na príslušnom orgáne – ÚPSVaR odd. sociálno-právnej ochrany,
 • potvrdenie o príjme (evidencia uchádzača o zamestnanie na ÚPSVaR, potvrdenie o dávke v hmotnej núdzi, potvrdenie o rodičovskom príspevku, potvrdenie o rodinných prídavkoch a iné …),
 • u tehotnej ženy tehotenský preukaz,
 • rodné listy detí.

Po doložení a preverení všetkých dokumentov je následne uzatvorená Zmluva o poskytovaní sociálnej služby.

Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Útulku
Podkladom pre uzatvorenie zmluvy sú doklady:

 • žiadosť o poskytnutie sociálnej služby – podpísaná žiadateľom,
 • potvrdenie o príjme žiadateľa,
 • čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa,
 • vyjadrenie lekára o zdravotnom stave, o bezinfekčnosti žiadateľa, príp. aj jeho detí,
 • vyjadrenie obce o potrebe riešenia nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa.

V prípade, ak žiadateľ spĺňa požadované podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v zmysle platných právnych predpisov, môže mu byť sociálna služba poskytnutá.

Comments are closed.