Postup pre prijatie do Útulku

 1. Podanie písomnej Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby 

Žiadosť o poskyt. soc. sl. – Útulok od 1.7.2024

K žiadosti je potrebné doložiť tieto dokumenty podľa individuálneho stavu nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa:

 

 • preukaz totožnosti,
 • v prípade manželov – sobášny list,
 • rozsudok o rozvode, úprave práv a povinností rodičov voči maloletým deťom,
 • doklad o konaní na príslušnom oddelení SPODaSK pri ÚPSVaR,
 • lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti žiadateľa, v prípade žiadateľa s deťmi aj potvrdenie o bezinfekčnosti jeho detí,
 • písomné vyjadrenie obce trvalého pobytu žiadateľa o potrebe riešenia nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa,
 • potvrdenie úradu práce o evidencii uchádzača o zamestnanie,
 • potvrdenie o príjme
 • u tehotnej ženy tehotenský preukaz,
 • rodné listy detí.

 

Po doložení a preverení potrebných dokumentov je následne spracovaná Zmluva o poskytovaní sociálnej služby v CSS Domov pod Tatrami – Útulok.

 

 1. Uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v Útulku

 

Podkladom pre uzatvorenie zmluvy sú doklady:

 

 • žiadosť o poskytnutie sociálnej služby – podpísaná žiadateľom,
 • potvrdenie o príjme žiadateľa,
 • lekárske potvrdenie o bezinfekčnosti žiadateľa, v prípade žiadateľa s deťmi aj potvrdenie o bezinfekčnosti jeho detí,
 • písomné vyjadrenie obce trvalého pobytu žiadateľa o potrebe riešenia nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa.

V prípade, ak žiadateľ spĺňa požadované podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v zmysle platných právnych predpisov a zariadenie disponuje voľnými miestami môže mu byť sociálna služba poskytnutá.

 

Do Útulku môže byť žiadateľ prijatý na základe platnej „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v CSS Domov pod Tatrami – Útulok“. V špecifických prípadoch môže byť do Útulku prijatý žiadateľ na podnet riaditeľky CSS aj bez dokladov a bez príjmu.

Comments are closed.