O nás

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami (ďalej len CSS) je zariadením sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.

CSS sídli v obci Batizovce v krásnom barokovom kaštieli z roku 1756, ktorý dal postaviť František Máriássy so svojou manželkou Zuzanou Szontagh. V slede histórie v roku 1957 sa začala rekonštrukcia kaštieľa na Domov dôchodcov, ktorá bola ukončená v roku 1959 a od vtedy sa začína písať v batizovskom kaštieli história inštitucionálnej sociálnej starostlivosti.

V súčasnosti CSS svojou kapacitou 118 prijímateľov je veľkokapacitným koedukovaným zariadením. Poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo nepriaznivej sociálnej situácie.

Poslaním poskytovania sociálnej služby v CSS Domov pod Tatrami je riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľov sociálnej služby , ktorí nie sú schopní svoju situáciu riešiť vlastným pričinením, ani za pomoci rodiny, skupiny, komunity.

Cieľom poskytovania sociálnej služby je vykonávanie odborných, obslužných     a ďalších činností, ktoré sú definované v zákone o sociálnych službách. Služby sa poskytujú s prihliadnutím na individuálne potreby prijímateľa, v súlade s ochranou ľudských práv a slobôd.

V súčasnosti sú poskytované služby:

  • v Domove sociálnych služieb so sídlom v Batizovciach s kapacitou 78 miest pre dospelých občanov do 62 rokov so zdravotným postihnutím ako sú mentálne, sluchové, zrakové a telesné postihnutia a ich kombinácie
  • v Špecializovanom zariadení so sídlom v Batizovciach s kapacitou 40 miest pre dospelých občanov so zdravotným postihnutím ako sú schizofrénia a organický psychosyndróm ťažkého stupňa
  • v Útulku so sídlom vo Svite s kapacitou 35 miest – zariadenie krízovej intervencie

CSS vykonáva:

  1. odborné činnosti: (sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, ošetrovateľská starostlivosť, rozvoj pracovných zručností, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov)
  2. obslužné činnosti: (ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva)
  3. ďalšie činnosti: (osobné vybavenie, záujmová činnosť, úschova cenných vecí, preprava
  4. iné činnosti: doprovod na lekárske vyšetrenia, používanie vlastných elektrospotrebičov, kaderníctvo, pedikúra

Poskytovanie sociálnych služieb prostredníctvom nášho zariadenia je v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).

Od 1.8.2021 je platná v CSS Domov pod Tatrami nová organizačná štruktúra (klikni na odkaz nižšie)

Organizačná štruktúra.pdf
Organizačný poriadok.pdf

Comments are closed.