Zapojili sme sa do projektu

CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach sa zapojilo do pilotného testovania aplikácie výskumného projektu digitalizácie pre starších a osoby so zdravotným postihnutím v sociálnych službách – „ELDIS-SOCIO (Digitalisation for Elderly and persons with disabilities in social services)“.Cieľom projektu bolo vyvinúť sadu hier a videí zameriavajúcich sa na skríning a tréning kognitívnych funkcií u seniorov a zdravotne znevýhodnených ľudí. Pred testovaním aplikácie boli inštruktori sociálnej rehabilitácie zaškolení a prevzali sme iPAD so stojanom. Zapojení prijímatelia sociálnej služby pozitívne pristúpili k skúšaniu novej formy tréningu, zameranej na pamäť, reč, vnímanie, pozornosť a myslenie. Pracovali počas apríla 2024 pod dohľadom inštruktorov, ktorí im boli nápomocní pri práci so zariadením a vysvetľovali im zadania úloh.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.