Stanovy občianskeho združenia

Tento návrh stanov Občianskeho združenia ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce bol schválený na zasadnutí prípravného výboru pre založenie tohto občianskeho združenia, ktoré sa konalo dňa 10.09.2012 v Batizovciach.

 S T A N O V Y
Občianskeho združenia

 Článok 1
Základné ustanovenia

 1.  Názov občianskeho združenia je Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce, v slovenskom i anglickom jazyku.
 2. Sídlom Občianskeho združenia (ďalej OZ) ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych služieb ďalej CSS) Domov pod Tatrami Batizovce je Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce.
 3. Občianske združenie je právnickou osobou a je založené na čas neurčitý.
 4. Pracovným jazykom občianskeho združenia je slovenský jazyk.

 Článok 2
Cieľ, poslanie a činnosť občianskeho združenia

 1.  Cieľom OZ ŠTVORLÍSTOK je všeobecná podpora činností a opatrení zameraných na pomoc osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu a osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a na ktorých je páchané násilie.
 2. Poslaním OZ ŠTVORLÍSTOK je dosiahnutie plného uplatnenia princípov sociálnej spravodlivosti a humanizmu.
 3. Pri napĺňaní cieľa a poslania OZ ŠTVORLÍSTOK uskutočňuje a podporuje najmä :

a)     Spoluprácu s rodinou, priateľmi a príbuznými zdravotne postihnutých osôb
b)     Organizuje aktivity v oblasti voľného času – rekreačné pobyty, spoznávacie výlety, šport, kultúra
c)     Organizuje programy stimulácie a podpory rozvoja individuálneho rastu prijímateľov sociálnych služieb
d)     Podporuje rozvoj pracovných činností prijímateľov sociálnej služby v dielňach CSS Domov pod Tatrami Batizovce
e)     Podporuje činnosť Športového klubu Batizovský kľúč pri CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach
f)     Napomáha k zlepšeniu materiálno – technického vybavenia CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach
g)     Organizuje zbierky šatstva a hračiek
h)     Organizuje spoločenské podujatia (napr. karneval, ples, tanečné zábavy, Mikuláš, Vianoce a iné)
i)      Nadväzuje a rozvíja kontakty s domácimi i zahraničnými organizáciami a zariadeniami sociálnych služieb pôsobiacimi v súlade s cieľmi združenia a všeobecne právnymi normami
j)      Kontaktuje sa s dobrovoľníkmi (vyhľadáva dobrovoľníkov) a vzdeláva ich v oblasti sociálnej práce so zdravotne postihnutými ľuďmi
k)      Spolupracuje s verejnými, súkromnými, cirkevnými a vedeckými organizáciami, ktoré sledujú príbuzné ciele a úlohy občianskeho združenia
l)      Predkladá orgánom štátnej správy a samosprávy iniciatívne návrhy na zlepšenie starostlivosti a podpory ľudí so zdravotným postihnutím a ľudí, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb.
m)    Pôsobí na zlepšenie porozumenia voči problémom osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb na verejnosti všetkými dostupnými prostriedkami – napr. vydávaním účelových neziskových brožúr, manuálov a informačných materiálov pre jednotlivcov, rodiny, odborníkov i verejnosť alebo organizovaním rôznych druhov programov, stretnutí, prednášok a osvetovej činnosti v súlade s cieľmi občianskeho združenia.
n)      Realizuje aktivity a zážitkové stretnutia zamerané na predchádzanie rizík a problémov v oblasti psychického a sociálneho vývinu detí a mládeže v sociálne znevýhodnenom prostredí (prevencia sociálno-psychologických javov).
o) Poskytuje sociálne poradenstvo.
p) Poskytuje krízovú intervenciu.

 Článok 3
Členstvo

 1. Členom OZ môže byť každý občan starší ako 18 rokov, bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania a pohlavia, i cudzí štátny príslušník, spôsobilý na právne úkony, občiansky bezúhonný, ktorý súhlasí so stanovami a cieľmi občianskeho združenia, ako aj právnická osoba.
 2. O prijatí za člena OZ rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo občianskeho združenia.
 3. Členstvo vzniká po zaplatení členského príspevku, dňom prijatia za člena občianskeho združenia. Zápisného do OZ je vo výške 2,- €.
 4. Zánik členstva :

a)     vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z OZ predsedníctvu
b)     vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, pričom dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné porušenie stanov OZ, ako aj skutočnosť, že sa člen bez závažného dôvodu nezúčastňuje činnosti po čas dlhší ako dva roky, alebo po tento čas neplatí členské príspevky
c)     úmrtím člena
d)     zánikom OZ.

Článok 4
Práva a povinnosti člena

 1. Člen má právo najmä :

a)        podieľať sa na činnosti združenia
b)       voliť a byť volený do orgánov združenia
c)        obracať sa na orgány OZ s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko
d)       byť informovaný o rozhodnutiach orgánov OZ, podávať návrhy na zmeny vnútorného poriadku a stanov
e)        požívať výhody a zľavy stanovené vnútorným poriadkom OZ pri plnení stanovených podmienok

 1. Povinnosti člena sú najmä :

a)       dodržiavať stanovy združenia
b)       plniť uznesenia orgánov OZ
c)       aktívne sa podieľať na činnosti združenia a vykonávať podľa svojich najlepších možností, schopností a zdravotného stavu zverené funkcie
d)    zaplatiť členský príspevok vo výške 2,- € na jeden kalendárny rok

Článok 5
Orgány občianskeho združenia

 1. Orgánmi OZ ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce sú :

a)       valné zhromaždenie
b)       predsedníctvo
c)       štatutárny orgán
d)       revízna komisia

 Článok 6
Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom OZ a je utvorené zo všetkých členov OZ.
 1. Valné zhromaždenie najmä :

a)        schvaľuje stanovy OZ, ich zmeny, doplnky
b)       volí a odvoláva členov predsedníctva
c)        volí a odvoláva členov revíznej komisie
d)       schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení
e)        schvaľuje plán činnosti a výročnú správu
f)        rozhoduje o zrušení združenia.

 

3.       Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej raz za dva roky. Predsedníctvo zvolá valné zhromaždenie, ak o to požiada najmenej tretina členov OZ. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Pri rozhodovaní o zániku združenia alebo spôsobe, akým bude naložené s jeho majetkom, rozhoduje valné zhromaždenie trojpätinovou väčšinou prítomných členov. V odôvodnených prípadoch môže   rozhodnúť predsedníctvo o inom spôsobe hlasovania valného zhromaždenia, napr. korešpondenciou.

Článok 7
Predsedníctvo

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom OZ, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť OZ v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia.
 1. Predsedníctvo má najmenej päť členov, ktorých funkčné obdobie je na dobu neurčitú. Predsedníctvo sa schádza najmenej dvakrát do roka na členskej schôdzi. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 1. Predsedníctvo najmä :

a)        volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu,
b)       riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
c)        zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
d)       vypracováva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
e)        rozhoduje o prijatí a vylúčení člena združenia,
f)        rozhoduje o vytvorení organizačných útvarov a organizačnej štruktúre OZ,
g)       rozhoduje o zrušení OZ, ak sa valné zhromaždenie nezíde do dvoch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení,
h)       ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

Článok 8
Štatutárny orgán

 1. Štatutárnym orgánom OZ ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce je predseda, ktorý zastupuje OZ navonok. V neprítomnosti predsedu a z jeho poverenia ho v stanovenom rozsahu zastupuje podpredseda.
 1. Predseda zvoláva a riadi zasadnutia predsedníctva.

 

Článok 9
Revízna komisia

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom združenia, ktorá za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.
 1. Revízna komisia má najmenej troch členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Revízna komisia sa schádza najmenej dvakrát ročne. Jej rokovanie zvoláva a riadi predseda. Revízna komisia je uznášania schopná, aj je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
 1. Revízna komisia najmä :

a)        kontroluje hospodárenie OZ, upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje mu riešenia na ich odstránenie,
b)       kontroluje dodržiavanie Stanov,
c)        vypracováva revíznu správu o hospodárení.

Článok 10
Hospodárenie združenia

 1. OZ hospodári s hnuteľným majetkom.
 1. OZ zodpovedá za svoje záväzky celým svojim majetkom. Majetok môže byť použitý len na dosiahnutie cieľa OZ, prípadne na iné aktivity v súlade so Stanovami.
 1. Zdrojmi majetku sú :

a)        členské príspevky,
b)       príspevky, dary, dotácie, účelový fondy a granty od fyzických a právnických osôb,
c)        finančné príspevky od sponzorov, z reklám a od iných združení,
d)       2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb,
e)        príjmy z predaja výrobkov z dielní prijímateľov sociálnej služby v CSS Domov pod Tatrami,
f)        príjmy OZ z jej vlastnej činnosti,
g)       výnosy zo zbierok a benefičných akcií,
h)       príjmy z finančných prostriedkov uložených v bankových inštitúciách,
i)         ostatné zdroje podľa rozhodnutia rady OZ.

 1. Hospodárenie OZ sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie a vedenie účtovnej evidencie zodpovedá predsedníctvo.
 1. Zdroje OZ možno použiť len v súlade s cieľom činnosti OZ uvedených v Stanovách a na úhradu nákladov spojených s bežnou činnosťou OZ.

6.     OZ bude mať uložené svoje finančné prostriedky na účte v bankovej Inštitúcii a v hotovosti pre jednotlivé výdavky.

Článok 11
Zánik združenia

 1. OZ zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s inými združeniami.
 1. Ak zaniká OZ rozpustením, predsedníctvo ustanoví likvidátora a spôsob akým sa naloží s majetkom združenia.
 1. Pri likvidácii občianskeho združenia sa uhradia všetky pohľadávky združenia.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom schválenia valným zhromaždením.
 1. Oznámenia o činnosti a záležitostiach občianskeho združenia sa členom oznamujú ústnou alebo písomnou formou. Z rokovaní členskej schôdze a valného zhromaždenia sa robia zápisnice.

3. Občianske združenie ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach vzniká v zmysle zákona NR SR č. 83/1990 o združovaní v znení neskorších predpisov, dňom registrácie občianskeho združenia na MV SR.

 

V Batizovciach dňa 10. 09. 2012

 

PhDr. Katarína Bolisegová

koordinátorka prípravného výboru Občianskeho združenia ŠTVORLÍSTOK pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami  Batizovce..

Bookmark the permalink.

Comments are closed.