Občianske združenie Štvorlístok

Občianske združenie Štvorlístok pri Centre sociálnych služieb Domov pod Tatrami Batizovce

Registrované na Ministerstve vnútra SR, dňa 04.10.2012 pod číslom VVS/1-900/90-40146
IČO: 42237823
DIČ: 20 236 72464
Bankové spojenie:
VÚB číslo účtu.: SK35 0200 0000 0030 9471 5253

Cieľ, poslanie a činnosť OZ
všeobecná podpora činností a opatrení zameraných na pomoc osobám, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia a nepriaznivého zdravotného stavu a osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a na ktorých je páchané násilie. Konkrétnymi oblasťami podpory budú:

a) Spolupráca s rodinou, priateľmi a príbuznými zdravotne postihnutých osôb
b) Organizovanie aktivít v oblasti voľného času – rekreačné pobyty, poznávacie výlety, šport, kultúra
c) Organizovanie programov stimulácie a podpory rozvoja individuálneho rastu prijímateľov sociálnych služieb
d) Podporovanie a rozvoj pracovných činností prijímateľov sociálnej služby v dielňach CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach
e) Podporovanie činnosti Športového klubu Batizovský kľúč pri CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach
f) Napomáhanie k zlepšeniu materiálno – technického vybavenia CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach

dosiahnutie plného uplatnenia princípov sociálnej spravodlivosti a humanizmu.

Členstvo v OZ

Členom OZ môže byť každý občan starší ako 18 rokov, bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania a pohlavia, i cudzí štátny príslušník, spôsobilý na právne úkony, občiansky bezúhonný, ktorý súhlasí so stanovami a cieľmi občianskeho združenia, ako aj právnická osoba.

O prijatí za člena OZ rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo občianskeho združenia.

Členstvo vzniká po zaplatení členského príspevku vo výške 2,- €, dňom prijatia za člena občianskeho združenia.

Zánik členstva
a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z OZ predsedníctvu
b) vylúčením – členstvo zaniká dňom rozhodnutia predsedníctva o vylúčení, pričom dôvodom pre vylúčenie môže byť závažné porušenie stanov OZ, ako aj skutočnosť, že sa člen bez závažného dôvodu nezúčastňuje činnosti po čas dlhší ako dva roky, alebo po tento čas neplatí členské príspevky
c) úmrtím člena
d) zánikom OZ.

Najvyšším orgánom OZ je Valné zhromaždenie, ktoré je utvorené zo všetkých členov OZ. Právomocami valného zhromaždenia sú:

  • schvaľovanie stanov OZ, ich zmeny, doplnky
  • voľba a odvolávanie členov predsedníctva
  • voľba a odvolávanie členov revíznej komisie
  • schvaľovanie rozpočtu a správy o hospodárení
  • schvaľovanie plánu činnosti a výročnej správy
  • rozhoduje o zrušení združenia.

Členovia predstavenstva:
PhDr. Katarína Bolisegová – predseda OZ
Ing. Marcela Bátorová
Bc. Anna Nemcová
Mgr. Iveta Madejová
Adolf Palušák

Členovia revíznej komisie:
Bc. Mária Šerfelová
Janka Rakytová
Anna Lapšanská

Súbory na prevzatie:
Prihláška do Občianskeho združenia Štvorlístok

Stanovy Občianskeho združenia Štvorlístok

Občianskeho združenia Štvorlístok – dodatok č. 1

Bookmark the permalink.

Comments are closed.