Charakteristika Domova sociálnych služieb

Najstaršou organizačnou jednotkou Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami v Batizovciach je Domov sociálnych služieb (ďalej len DSS), ktorý svoju históriu v poskytovaní sociálnych služieb  ťažko zdravotne postihnutým občanom píše už od roku 1959. Počas jeho histórie prešlo jeho bránami takmer 1.300 klientov (v súčasnosti v zmysle zákona o sociálnych službách prijímatelia sociálnych služieb, resp. ďalej prijímateľ).
Kaštieľ
Domov sociálnych služieb je koedukované zariadenie pre dospelých občanov, s celoročnou pobytovou formou. Zariadenie sídli v obci Batizovce (2 km od mesta Svit a 11 km od okresného mesta Poprad) na Družstevnej ulici č. 25 priamo pod panorámou Vysokých Tatier.

Zariadenie do roku 2014 so svojou kapacitou 160 lôžok patrilo k najväčším zariadeniam sociálnych služieb na Slovensku a bolo i najväčším domovom sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji. Od 1. januára 2014 DSS znižuje svoju kapacitu na 100 lôžok. V súčasnosti pri schválenej kapacite 118 miest v ňom žije 117 prijímateľov, z toho 44 mužov a 73 žien.

O spokojnosť prijímateľov sa stará celkovo 88 zamestnancov. Z toho 51 v priamom kontakte s klientmi na úseku odborných činností, 11 v stravovacej prevádzke, 6 na úseku ekonomiky a 19 pracovníkov na úseku vnútornej prevádzky.

Naše zariadenie ponúka prijímateľom odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú definované v zákone o sociálnych službách. V rámci pracovnej terapie, ktorá je súčasťou odbornej činnosti, prijímateľ má možnosť s prihliadnutím na jeho zdravotný stav a vek pracovať v ergoterapeutických dielňach, v pracovných a činnostných skupinách. Mimo týchto aktivít môžu v rámci záujmovej činnosti, ktorá patrí k ďalším činnostiam, zmysluplne tráviť svoj voľný čas svojimi aktivitami v kultúrno-záujmových a športovo-rekreačných činnostiach.

Pre našich klientov pripravujeme počas každého kalendárneho roka množstvo spoločensko-kultúrnych a športových podujatí v zariadení ale vo väčšej miere hlavne mimo zariadenia. Sú to rekondično – rehabilitačné pobyty v slovenských kúpeľoch, rekreácie doma i v zahraničí, poznávacie výlety a turistické vychádzky.

3031

V našom domove pôsobí od roku 1996 Športový klub Batizovský kľúč, ktorý je členom Slovenského hnutia špeciálnych olympiád a od roku 2012 Slovenského zväzu športovcov s mentálnym postihnutím. Športovci, klienti nášho domova dosahujú dobré športové výsledky nielen na regionálnych a celoslovenských súťažiach, ale aj na podujatiach celosvetového významu. V roku 2000 to bola účasť na Európskych hrách v Holandsku, kde sme získali 2 bronzové medaily v stolnom tenise a v roku 2003 v Írsku na Svetovej špeciálnej olympiáde 1 striebornú a 2 bronzové. Tejto olympiády sa zúčastnili 4 klienti nášho domova, ktorí reprezentovali Slovensko takisto v stolnom tenise. Následne v roku 2010 sa dvaja naši prijímatelia zúčastnili Európskych letných hier vo Varšave, kde takisto úspešne reprezentovali nielen naše zariadenie, ale i Slovensko ziskom zlatej, striebornej a bronzovej medajly. V stolnom tenise sme znovu uspeli v roku 2014 na Letných hrách špeciálnych olympiád v belgických Antverpách, kde Emília Fabianová získala v dvojhre zlatú medajlu.18

Veľkým prínosom pre naše zariadenie je od roku 2004 družobná spolupráca s Domovom sociálnych služieb v Slatiňanoch v Pardubickom kraji Českej republiky a v rokoch 2006 až 2010 s holandským zariadením ´s Heeren Loo. Táto spolupráca prebieha jednak na metodickej úrovni, ale aj organizovaním výmenných rekreačno-poznávacích pobytov pre prijímateľov nášho a českého zariadenia.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.