Informácie o prijatí do DSS Batizovce

Informácie o prijatí fyzickej osoby do Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami – organizačná jednotka Domov sociálnych služieb Batizovce.

Proces prijímania klientov do DSS sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách (§ 74) a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Postup občana, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnej služby v DSS Batizovce viď www.vucpo.sk – samospráva – úrad – odbor sociálny – tlačivá formuláre PSK

Kontaktná adresa na doručenie žiadosti a posudkovej činnosti:
Úrad PSK
Námestie mieru 2
Odbor sociálny
Oddelenie posudkových činností
080 01 Prešov

1-Poradovník čakateľov – viď www.vucpo.sk

Umiestnenie fyzickej osoby do domova sociálnych služieb

Po obdržaní právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu fyzická osoba, resp. jej zástupca alebo určená osoba písomne požiada Odbor sociálny PSK o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby v CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach. Ak vo vybranom zariadení sociálnych služieb nie je momentálne voľné miesto, zaradí sa žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby do poradovníka čakateľov na poskytovanie sociálnej služby, ktorý vedie Odbor sociálny PSK. Poradovník čakateľov sa vedie podľa poradia, v akom mu boli doručené žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

V naliehavých prípadoch ak je život alebo zdravie občana vážne ohrozené, ak nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb vyšší územný celok – PSK v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby tejto osobe bezodkladne mimo poradovníka, i pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (§ 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách v znení zákona č. 317/2009 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z.).

Za takéto prípady sa považujú najmä tieto:

 • Ak je život občana ohrozený pre jeho nepriaznivý zdravotný stav a nemôže zostať bez dozoru. Napr. pri epileptických záchvatoch, alebo pri iných závažných ochoreniach, ktoré sú nepredvídateľné a vyžadujú si okamžitý zásah odborníka. V opačnom prípade môžu spôsobiť klientovi smrť.
 • Ak je život občana ohrozený pre zlú bytovú, sociálnu situáciu alebo živelnú katastrofu.
 • Ak je život občana ohrozený pre týranie, zneužívanie, zanedbávanie, alebo citové vydieranie.
 • Ak vzhľadom na svoj vysoký vek a zdravotný stav nie je sám schopný konať tak, aby ochránil svoju osobu. Napr. senilita – klient môže svojim nesprávnym konaním zapríčiniť nehodu ohrozujúcu jeho alebo jeho okolie, pri vykonávaní základných životných úkonov v domácnosti (požiar, výbuch, utopenie pri kúpaní, zablúdenie, následné podchladenie a pod.) a dohľad nie je možné zabezpečiť inak, ani na prechodnú dobu.

CSS Domov pod Tatrami Batizovce prijíma žiadateľa o poskytovanie sociálnej služby v domove sociálnych služieb jedine na podklade „Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby“ predloženej Odborom sociálnym PSK.

Predvolanie k nástupu do CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach – DSS

Po doručení „Žiadosti o poskytnutie sociálnej služby“ Odborom sociálnym PSK je žiadateľ písomne vyzvaný k nástupu do DSS Batizovce. Termín nástupu sa žiadateľovi oznámi najneskôr 7 dní pred dátumom začatia poskytovania sociálnej služby. Súčasne sa oznámi žiadateľovi, ktoré doklady je povinný zariadeniu sociálnych služieb predložiť a ktoré veci si môže vziať do zariadenia.
Ak žiadateľ po písomnom vyzvaní k nástupu bez vážneho dôvodu nenastúpi do ZSS, táto skutočnosť je oznámená Odboru sociálnemu PSK, ktorý podnikne patričné kroky, vyplývajúce z jeho právomoci.

Za vážny dôvod sa považujú najmä:

 • zdravotné problémy, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu
 • kúpeľná liečba
 • rehabilitačný pobyt
 • náhle úmrtie v rodine, alebo iná rodinná tragédia

Všetky tieto dôvody musia byť príslušným potvrdením zdokladované.

Pri nástupe do DSS Batizovce žiadateľ predkladá tieto doklady:

 1. Občiansky preukaz žiadateľa, ak bol vydaný a u osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony občiansky preukaz zákonného zástupcu.
 2. Potvrdenie o bezinfekčnosti žiadateľa a jeho okolia (nie staršie ako 3 dni) vydané obvodným lekárom žiadateľa.
 3. Nové výsledky vyšetrení na bacilonosičstvo (výter z hrdla, nosa, konečníka), ktoré nesmú byť pri nástupe staršie ako 3 mesiace.
 4. Overený odpis rozhodnutia súdu o pozbavení alebo obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ak bolo vydané.
 5. Overený odpis rozhodnutia alebo uznesenia súdu o určení opatrovníka, ak bolo vydané.
 6. Všetky osobné doklady (rodný a sobášny list, úmrtný list manžela – manželky, doklady o rozvode a pod.)
 7. Zoznam vecí, vrátane cenín a vkladov, ktoré si žiadateľ prináša do ZSS. Všetky veci musia byť v hygienicky nezávadnom stave.
 8. Zdravotnú kartu a preukaz poistenca.
 9. Preukaz ZŤP alebo ZŤP-S, ak bol vydaný
 10. Prvé rozhodnutie sociálnej poisťovne o dôchodku
 11. Zdokladovaný príjem žiadateľa za uplynulý kalendárny rok (od júla do júla uplynulého roka)
 12. Dôchodok za daný mesiac.
Bookmark the permalink.

Comments are closed.