Charakteristika zariadenia Útulok

Útulok vo Svite je súčasťou Centra sociálnych služieb (ďalej CSS) Domov pod Tatrami v Batizovciach, ktoré je zariadením v pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej PSK) a jeho zriaďovateľom je PSK. CSS Domov pod Tatrami je organizáciou poskytujúcou sociálne služby, ktorá oficiálne vystupuje pod týmto názvom od 1. júla 2012. CSS Domov pod Tatrami poskytuje sociálnu službu v špecializovanom zariadení, v domove sociálnych služieb v mieste poskytovania Družstevná 25/3, Batizovce a v útulku v mieste poskytovania ul. SNP 12, Svit. Poslaním poskytovania sociálnej služby je riešenie nepriaznivej sociálnej situácie prijímateľov sociálnej služby (ďalej prijímateľov), ktorí nie sú schopní svoju situáciu riešiť vlastným pričinením ani za pomoci rodiny, skupiny, komunity.

Pôvodne bol útulok pričlenený ešte k DSS Batizovce 1. júla 2002, kedy sa zlúčil Útulok v Poprade a vo Svite. Zriaďovateľom bol Obvodný úrad v Poprade.

V súčasnosti je Útulok vo Svite zariadením sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom. V útulku sa sociálna služba poskytuje pobytovou formou na určitý čas.

Zariadenie je situované v jednoposchodovej budove v meste Svit, 2 km od obce Batizovce. Kapacitne je Útulok vo Svite uspôsobený pre 35 prijímateľov sociálnej služby.

Zariadenie ponúka pre svojich prijímateľov odborné, obslužné a ďalšie činnosti, ktoré sú definované v zákone o sociálnych službách. V zariadení pracuje celkovo 6 zamestnancov, z toho 3 sociálne pracovníčky a 3 domovníci – údržbári. Služba je zabezpečená 24 hodín denne.

Od októbra 2012 pôsobí v našom zariadení Občianske združenie Štvorlístok s cieľom  všeobecnej podpory činností a opatrení zameraných na pomoc prijímateľom CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach. Všetko naše úsilie smeruje k skvalitňovaniu poskytovaných služieb a k spokojnosti našich prijímateľov. Usilujeme sa im sprostredkovať dostatok podnetov pre ich vlastnú sebarealizáciu s využívaním rôznych foriem ich aktivizácie.

Fotogaléria

samoobslužná kuchynka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

karneval pre deti

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

Hewlett-Packard

izba pre prijímateľov izba pre prijímateľov (2)

Bookmark the permalink.

Comments are closed.