Informácie o prijatí do Útulku

Informácie o prijatí fyzickej osoby do Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami –Útulku.

V útulku sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

 1. a) poskytuje:
 • ubytovanie na určitý čas,
 • sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • nevyhnutné ošatenie a obuv,
 1. b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,
 2. c) utvárajú podmienky na:
 • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 • záujmovú činnosť.

Poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.

Proces prijatia

 1. Do útulku je žiadateľ prijatý na základe písomnej žiadosti o poskytnutie sociálnej služby v útulku a uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.
 2. V žiadosti musia byť uvedené všetky potrebné údaje.
 3. Pri kontrole kompletnosti žiadosti a následne pri spracovaní zmluvy sa zodpovedný zamestnanec riadi príslušnými zákonmi:
 1. Zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
 2. Zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom v znení neskorších predpisov,
 3. Ustanoveniami Všeobecného záväzného nariadenia PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v znení VZN č. 30/2012 a VZN 43/2014.

K žiadosti musia byť doložené tieto dokumenty podľa individuálneho stavu nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa:

 • preukaz totožnosti,
 • potvrdenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave žiadateľa, respektíve aj jeho detí,
 • vyhlásenie o majetkových pomeroch,
 • písomné vyjadrenie mesta, obce, oddelenia SPOD a SK pri ÚPSVaR doložené k žiadosti,
 • doklad o konaní na príslušnom orgáne – ÚPSVaR odd. sociálno-právnej ochrany,
 • potvrdenie o príjme (evidencia uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVaR, potvrdenie o dávke v hmotnej núdzi, potvrdenie o rodičovskom príspevku, potvrdenie o rodinných prídavkoch),
 • preukázanie osamelosti žiadateľa:
 • rozsudok o rozvode, resp. o úprave práv a povinností rodičov k mal. deťom (návrh na rozvod, návrh na úpravu práv a povinností rodičov voči mal. deťom),
 • iný dôvod osamelosti – vdovstvo, exekúcia, iné,
 • u tehotnej matky tehotenský preukaz,
 • rodné listy detí.

 

Uzatvorenie zmluvy

 1. Do útulku môže byť žiadateľ prijatý na základe právoplatnej „Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ (ďalej len zmluvy).
 2. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy sú doklady:
 1. a) žiadosť o poskytnutie sociálnej služby – podpísaná žiadateľom,
 2. b) potvrdenie o príjme,
 3. c) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch,
 4. d) vyjadrenie lekára o zdravotnom stave, o bezinfekčnosti žiadateľa, príp. aj jeho detí,
 5. e) vyjadrenie obce o potrebe riešenia nepriaznivej sociálnej situácie žiadateľa.
 1. V prípade, ak žiadateľ spĺňa požadované podmienky pre poskytovanie sociálnej služby v zmysle platných právnych predpisov, môže mu byť sociálna služba poskytnutá.
 2. Žiadateľ môže do útulku nastúpiť po nadobudnutí účinnosti právoplatnej zmluvy.
 3. Sociálna služba – ubytovanie na určitý čas, sa žiadateľovi poskytne na zmluvne dohodnutý čas – tri mesiace alebo podľa individuálnej požiadavky žiadateľa, ak sa jedná o kratší čas poskytovania sociálnej služby. Pokiaľ prijímateľ po uplynutí zmluvne dohodnutého času poskytovania sociálnej služby aj naďalej spĺňa podmienky pre poskytovanie sociálnej služby, táto mu môže byť poskytnutá najviac na obdobie jedného roka.
 4. Pri akejkoľvek zmene, sociálna pracovníčka vypracuje dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby alebo jednostranné vypovedanie zmluvy zo strany poskytovateľa sociálnej služby pri porušení interných predpisov zariadenia prijímateľom.

 

Žiadosť o poskyt. soc. sl. – Út od 1.7.2019

Bookmark the permalink.

Comments are closed.