Poplatky v DSS

Platenie úhrady v Domove sociálnych služieb Batizovce

Celková mesačná úhrada v DSS Batizovce sa pohybuje v rozpätí od 210 do 260 €. Priemerná úhrada je 230 €.

Úhrada za poskytovanie sociálnych služieb v CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach, organizačná jednotka domov sociálnych služieb (ďalej DSS), sa vypočítava v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a Všeobecným záväzným nariadením PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, o spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014.

Prijímateľ sociálnej služby DSS Batizovce je povinný podľa § 72 odst. 7 zákona o sociálnych službách v znení neskorších predpisov platiť úhradu za poskytovanú sociálnu službu podľa svojho príjmu a majetku. Príjem a majetok na účely určenia úhrady za sociálnu službu sa posudzuje podľa osobitného predpisu – § 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za odborné činnosti

Úhrada sa neurčuje za :

Základné sociálne poradenstvo
Špecializované sociálne poradenstvo
Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
Sociálnu rehabilitáciu
Ošetrovateľskú starostlivosť
Pracovnú terapiu
Tlmočenie
Sprostredkovanie tlmočenia
Pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

Úhrada sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby DSS za:

pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3
zákona o sociálnych službách
v závislosti od stupňa odkázanosti určeného v právoplatnom rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu pre domovy sociálnych služieb a to :
V. stupeň odkázanosti 2,23 €
VI. stupeň odkázanosti 2,43 €

Spôsob určenia úhrady za obslužné činnosti

Obslužné činnosti sú v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním (vykurovanie, dodávka teplej vody, užívanie výťahu, dodávka elektrickej energie, dodávka plynu a vody, odvádzanie odpadkových vôd, osvetlenie, odvoz odpadu, odvoz splaškov a vybavenie CSS Domov pod Tatrami Batizovce spoločnou televíznou a rozhlasovou anténou).

Výška úhrady za ubytovanie v DSS Batizovce na deň na prijímateľa sociálnej služby sa určí ako súčin dennej sadzby úhrady za používanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej miestnosti a podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktoré prijímateľ sociálnej služby DSS užíva. Do plochy izby sa nezapočítava plocha vstavaných skríň.
Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva, ktorú prijímateľ sociálnej služby DSS užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy miestnosti a príslušenstva sa vydelí počtom klientov, ktorí túto podlahovú plochu užívajú.
Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,15 €.

Stravovanie je poskytovanie stravy v súlade so zásadami zdravej výživy a s prihliadnutím na vek a zdravotný stav fyzických osôb podľa stravných jednotiek.
Za stravnú jednotku sa považujú náklady na suroviny. Za celkovú hodnotu stravy sa považujú náklady na suroviny a režijné náklady na prípravu stravy. Režijné náklady na prípravu stravy sú určené vo výške 20% schválenej stravnej jednotky, ktorú schvaľuje Odbor sociálny PSK.
Strava sa pripravuje podľa jedálneho lístka na každý druh podávanej stravy – normálna, diabetická a kašovitá. Jedálny lístok zostavuje stravovacia komisia zriadená riaditeľkou CSS Domov pod Tatrami Batizovce.
Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata, olovrant); pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnych diétach tri vedľajšie jedlá (desiata, olovrant a druhá večera).

Na účely určenia úhrady za stravovanie sa počíta :
pri racionálnej strave, šetriacej diéte a neslanej diéte na raňajky 12%, desiatu 9%, obed 40%, olovrant 9% a večeru 30% zo stravnej jednotky pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte na raňajky 11%, desiatu 8%, obed 40%, olovrant 8%, večeru 27% a druhú večeru 6% zo stravnej jednotky.
pri diabetickej, bielkovinovej, výživnej a špeciálnej diéte sa stravná jednotka zvyšuje o 25% na deň na prijímateľa. Táto strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára.
CSS Domov pod Tatrami Batizovce si priamo v zmluve o poskytovaní sociálnej služby s prijímateľom sociálnej služby dohodne podmienky poskytovania stravovania vrátane počtu odoberaných jedál, a to za predpokladu, že na oboch stranách sú na to vytvorené podmienky.

Výška úhrady za stravovanie v CSS Domov pod Tatrami Batizovce na deň na prijímateľa pri poskytovaní sociálnej služby celoročnou pobytovou formou v DSS s počtom odoberaných jedál zodpovedajúcim celodennému stravovaniu sa určí vo výške súčtu stravnej jednotky na deň na prijímateľa a výšky režijných nákladov na prípravu stravy.
Úhrada za stravovanie pri podávaní normálnej stravy je vo výške 3,12 € denne (stravná jednotka 2,60 € + 0,65 € réžijné náklady), mesačne 93,60 €.
Úhrada za stravovanie pri DIA strave je vo výške 3,90 € denne (stravná jednotka 3,25 € + 0,65 € réžijné náklady), mesačne 117,- €.

Upratovanie je pravidelné udržiavanie čistoty v obytnej jednotke, príslušenstva obytnej jednotky a spoločných priestorov. Ide najmä o mechanickú očistu a dezinfekciu umývateľných plôch, vysávanie a tepovanie kobercov a tkanín, umývanie okien, utieranie prachu a iné.
Výška úhrady za upratovanie sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,25 €.

Pranie je najmä triedenie, namáčanie, predpieranie, dezinfekcia a pranie bielizne a šatstva.

Žehlenie je triedenie, ukladanie, žehlenie a mangľovanie bielizne a šatstva.

Údržba bielizne a šatstva je oprava a úprava bielizne a osobného šatstva (prišívanie gombíkov, zašívanie poškodených častí, označovanie).

Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň na prijímateľa vo výške 0,25 €.

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti

Prijímateľ sociálnej služby DSS v CSS Domov pod Tatrami Batizovce neplatí úhradu :
a) pri utváraní podmienok na
poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi
úschovu cenných vecí
vzdelávanie
záujmovú činnosť

b) pri poskytovaní
osobného vybavenia
nevyhnutného ošatenia a obuvi
donášky stravy
požičiavaní pomôcok
zabezpečení záujmovej činnosti

Prijímateľ sociálnej služby DSS v CSS Domov pod Tatrami Batizovce platí úhradu :

pri poskytovaní prepravy v zmysle internej smernice CSS Domov pod Tatrami Batizovce spracovanej v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, súčasťou ktorej je cenník, spôsob určenia úhrady za prepravu a platenie.
Celková úhrada za prepravu je najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.

ak nie je možné prijímateľovi sociálnej služby DSS z prevádzkových dôvodov CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach poskytnúť prepravu, poskytovateľ zabezpečí prepravu taxi-službou. Za túto službu platí prijímateľ sociálnej služby priamo dodávateľovi tejto služby.

Výnimkou je preprava na podujatia, na ktorých prijímatelia sociálnej služby DSS reprezentujú CSS Domov pod Tatrami Batizovce (rôzne športové, záujmové a kultúrne podujatia) a situácie, v ktorých je prijímateľ sociálnej služby v ohrození života (naliehavá preprava ne lekárske ošetrenie). V týchto prípadoch si prijímateľ sociálnej služby DSS v CSS Domov pod Tatrami Batizovce neplatí úhradu za poskytnutie prepravy.

Spôsob určenia úhrady za iné činnosti

CSS Domov pod Tatrami Batizovce za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby vykonáva, zabezpečuje alebo utvára podmienky na vykonávanie iných činností podľa zákona o sociálnych službách, ktoré nie je povinný vykonávať, zabezpečovať alebo utvárať podmienky na vykonávanie týchto činností.

Prijímateľ sociálnej služby DSS v CSS Domov pod Tatrami Batizovce platí úhradu za :

používanie vlastných elektrospotrebičov na deň na prijímateľa a za každý jeden elektrospotrebič v rozsahu :
TV, rádio, fén, kulmofén, DVD prehrávač, holiaci strojček, žehlička, počítač vo výške 0,03 €
rýchlovarná kanvica, mikrovlnka, ohrievač, chladnička, práčka, varič, vo výške 0,07 €
Prijímateľ sociálnej služby DSS v CSS Domov pod Tatrami Batizovce si platí za poskytnutie kaderníckych a pedikérskych služieb podľa uzatvorenej zmluvy s dodávateľmi týchto služieb. Zmluvy obsahujú cenník služieb a spôsob platby za vykonané služby.

Prijímateľ sociálnej služby DSS v CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach neplatí úhradu za :

doprovod na lekárske ošetrenie
poskytnutie služby nad rámec nevyhnutnej starostlivosti ako je výmena posteľnej bielizne, poskytnutie osobnej hygieny alebo upratovanie častejšie ako je stanovené vnútorným predpisom – Hygienicko – epidemiologický režim CSS Domov pod Tatrami Batizovce stanovuje vykonávanie týchto činností podľa potrieb prijímateľa sociálnej služby DSS.

Ak prijímateľ sociálnej služby DSS v dôsledku svojvoľného zavinenia a porušenia Domáceho poriadku pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok zaviní poškodenie majetku CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach a iného prijímateľa sociálnej služby, nahradí spôsobenie týchto škôd v plnom rozsahu.

Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované sociálne služby

1) Výška celkovej úhrady za poskytované sociálne služby DSS v CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach s celoročnou pobytovou formou sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje ako 30 – násobok dennej sadzby za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti.

2) Celková úhrada za služby v CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti.

3) Celková úhrada za odborné, obslužné, ďalšie a iné činnosti sa zaokrúhľuje na euro-
centy smerom nadol.

4) Úhradu za sociálnu službu v DSS Batizovce platí prijímateľ v kalendárnom mesiaci,
v ktorom sa prijímateľovi služba poskytuje.

5) Prijímateľovi, ktorému sa poskytujú sociálne služby v DSS Batizovce, sa úhrada
alebo jej časť vráti, alebo tento prijímateľ úhradu za poskytované služby, za ktoré je
povinný platiť podľa zákona o sociálnych službách, doplatí podľa skutočného rozsahu
kalendárnych dní, počas ktorých mu boli služby v danom mesiaci poskytované.

6) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné, obslužné, ďalšie a iné čin-
nosti v čase jeho neprítomnosti v DSS Batizovce, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sa nedohodnú inak.

7) Ak u prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania služieb v CSS Domov pod Tatrami Batizovce bez jeho oznámenia a povolenia zo strany poskytovateľa, zaplatená úhrada sa nevracia. V prípade, že úhrada nebola zaplatená, prijímateľ sociálnej služby je povinný za dni prerušenia doplatiť plnú výšku úhrady.

8) Za prerušenie sociálnej služby v DSS Batizovce sa považuje :
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení
b) pobyt mimo zariadenia, ak to dovoľuje fyzický a psychický stav prijímateľa sociálnej služby

9) Určená mesačná úhrada nesmie prekročiť 3,9 % úhrady určenej k 30.06.2012.
V prípade, ak celková úhrada presiahne čiastku 3,9 % úhrady stanovenej
k 30.06.2012, znižuje sa úhrada za ubytovanie.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.