Aké služby poskytujeme v DSS

Sociálne služby v CSS Domov pod Tatrami v Batizovciach sa poskytujú v dvoch organizačných jednotkách, a to v Domove sociálnych služieb v Batizovciach a v Útulku vo Svite.

Domov sociálnych služieb v Batizovciach je zariadenie pre dospelých zdravotne postihnutých občanov s celoročným pobytom, s nepretržitou prevádzkou. V rámci svojej pôsobnosti poskytuje nasledujúce služby určené § 38 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V domove sociálnych služieb sa vykonávajú odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

Odborné činnosti:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
 2. základné sociálne poradenstvo
 3. sociálna rehabilitácia
 4. ošetrovateľská starostlivosť
 5. pracovná terapia
 6. pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností

Obslužné činnosti

 1. ubytovanie
 2. stravovanie
 3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Ďalšie činnosti

 1. záujmová činnosť
 2. úschova cenných vecí
 3. utvára podmienky pre vzdelávanie

Odborné činnosti v zariadení zabezpečuje úsek odborných činností s 51 zamestnancami.

Ošetrovateľská starostlivosť

Ošetrovateľská starostlivosť v DSS Batizovce sa realizuje prostredníctvom zdravotnej, opatrovateľskej a rehabilitačno – fyzioterapeutickej starostlivosti.

Zdravotnícka starostlivosť je zabezpečená zmluvne zabezpečenými lekármi. Zariadenie navštevujú pravidelne raz do týždňa praktický lekár, psychiater a stomatológ. Podľa potreby kožný lekár.

Na zdravotný stav klientov dohliada tiež odborný zdravotný personál zariadenia, a to hlavná sestra, šesť zdravotných sestier a jedna zdravotná asistentka. Tento personál je zabezpečený minimálne jedným zamestnancom na každú zmenu v trojzmennej prevádzke.priprava-na-kupanie

Opatrovateľskú starostlivosť vykonáva 23 opatrovateliek a 2 opatrovatelia, ktorí sú zadelení na päť oddelení v našom zariadení.

Opatrovatelia vykonávajú také nevyhnutné životné úkony pre klientov ako sú umývanie, holenie, obliekanie, výmena plienok, úprava a prezliekanie posteľnej bielizne, podávanie stravy, kúpanie, úprava klientov, starostlivosť o izby a osobné prádlo. Vedú takisto evidenciu osobných vecí, prádla a vecí bežnej potreby klientov. Podieľajú sa na realizácii individuálneho plánu klientov. Zabezpečujú doprovod na lekárske vyšetrenia, ale aj rekreácie, výlety a kultúrne podujatia klientov.

Rehabilitačnú – fyzioterapeutickú starostlivosť v našom zariadení vykonáva jedna fyzioterapeutka. V DSS Batizovce sú na túto činnosť zriadené dve miestnosti. Jedna miestnosť slúži na vykonávanie tzv. „mokrej terapie“ – hydroterapia, perličkový kúpeľ a druhá tzv. „suchej terapie“ – elektroliečba, ultrazvuk, parafín, biolampa, masáže.rehabilitacia-masaz

Fyzioterapia sa využíva jednak na doliečovanie zlomenín alebo spomalenie progresívneho postupu rôznych telesných porúch a chorôb u klientov nášho zariadenia, ale aj na preventívnu regeneráciu organizmu. Spravidla každý klient dvakrát v kalendárnom roku absolvuje rehabilitačnú kúru, ktorú mu predpíše praktický lekár na odporučenie fyzioterapeutky a hlavnej sestry. U imobilných klientov vykonáva fyzioterapeutka bazálnu stimuláciu, ktorá sa osvedčuje hlavne pri realizácii individuálnych plánov u ťažko mentálne postihnutých klientov. Fyzioterapia zahŕňa v našom zariadení i liečebnú telesnú výchovu, ktorá sa realizuje v malých skupinkách v telocvični.

Pracovná terapia

Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických, mentálnych a pracovných schopností. V DSS Batizovce realizuje formou:

  • Ergoterapie – dielňa vyšívania a háčkovania, varenia a pečenia, výroby upomienkových darčekov, keramická a drevárska dielňa,práce v záhrade a s prírodným materiálom, výroba šperkov.

1496

 • Pracovnej činnostipráce v areáli (kosenie a hrabanie trávy, strihanie živých plotov, sezónne práce – zametanie ciest, chodníkov, odpratávanie snehu, posýpanie zľadovatených chodníkov, hrabanie lístia, okopávanie a udržiavanie kvetinových záhonov, pomocné práce pri prenášaní rôznych predmetov  – tovar, nábytok a pod.)
  Popis obrázka

  Jarné upratovanie okolia CSS

  práce v prospech zariadenia (práce v práčovni pri žehlení, skladaní a vešaní prádla, v jedálni pri prestieraní bieleho riadu a upratovanie vchodov do dvoch budov nášho zariadenia.  Zaraďujeme sem i prácu pomocného opatrovateľa z radov klientov, ktorý absolvoval v rámci vlastného osobnostného rozvoja kurz opatrovateľskej starostlivosti pre potreby nášho zariadenia v Červenom kríži v Poprade)

 • Činnostnej terapie – ide vlastne o pracovno-výchovnú činnosť s klientmi na oddeleniach, ktorých vzhľadom k ich zdravotnému stavu a pracovnýmh schopnostiach nemožno zamestnať v dielňach. Pri práci sa prelínajú všetky zložky výchovy (činností), a to zmyslová, rozumová, estetická, spoločenskovedná, výchova literatúrou a pracovná výchova (tu ide o prácu s rôznymi druhmi materiálov, práce montážne a demontážne s rôznymi skladačkami a hrami).

Ubytovanie

Bývanie klientov je zabezpečené v piatich budovách (Kaštieľ, Lipa, Breza, Javor a Gaštan) na šiestich oddeleniach (A, B, C, D, E a F). Zariadenie disponuje s priemerom obytnej plochy na jedného klienta 8,25 m² a poskytuje ubytovanie v jedno, dvoj a trojposteľových izbách.

V obytnej miestnosti klienta je posteľ s úložným priestorom, skriňa s nadstavcom, polička, stôl alebo konferenčný stolík, stolička alebo kreslo, koberček ku posteli, botník, svietidlo, garniža, záclona. Pri zariaďovaní izieb sa snažíme prispôsobiť predstavám a prianiam klientov. Klient môže mať vlastný televízor, domáce kino, rádio s CD prehrávačom, obrazy, poprípade i vlastný nábytok.35

DSS v Batizovciach je koedukované zariadenie, v pomere 88 žien a 50 mužov. Takisto oddelenia v zariadení sú koedukované. Umožňujeme žiť spolu i partnerom, momentálne máme dva páry, ktoré takto spolunažívajú na oddelení „tréningového“ bývania.

Oddelenie tréningového bývania, s kapacitou 14 miest, je určené klientom, ktorí sú samostatní v základných samoobslužných úkonoch. Títo klienti si sami perú, žehlia, upratujú a sú prakticky najviac zapájaní jednak do pracovných aktivít, ale i záujmovo-rekreačnej činnosti a celkovo do aktívneho života v zariadení. Toto oddelenie riadi a kontroluje sociálna pracovníčka a ergoterapeutka.

Stravovanie

Stravovanie v DSS Batizovce sa poskytuje v súlade so zásadami zdravej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov, ktorým sa stravovanie poskytuje, a podľa stravných jednotiek. Zabezpečujeme celodenné stravovanie pre klientov a obedy pre zamestnancov a klientov Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti mesta Svit.

Za celodenné stravovanie sa považujú raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá (desiata a olovrant), pre diabetikov ešte aj druhá večera.
V zariadení zabezpečujeme pre klientov diabetickú stravu a upravovanú stravu pre klientov s poruchami prehĺtania a spracovania stravy v ústach – tzv. kašovitú a mixovanú stravu.

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Upratovanie v DSS Batizovce vykonáva 9 upratovačiek v jednozmennej prevádzke v pracovných dňoch. Počas sviatkov a víkendov chodia na striedanie po 2 upratovačky v rozsahu dvoch hodín upratať spoločné priestory a oddelenie zvýšenej starostlivosti. V prípade znečistenia mimo dobu prítomnosti upratovačiek, za upratanie je zodpovedný opatrovateľský personál. Okrem denného upratovania sa vykonáva tiež intervalové a sanitárne upratovanie.

Zariadenie má vlastnú práčovňu, žehliareň a sušiareň prádla. Takisto má miestnosti na príjem špinavého prádla a výdaj čistého prádla. O vypratie a vyžehlenie bielizne sa starajú štyri zamestnankyne, z toho jedna na pol uväzku o údržbu a opravu šatstva a bielizne . Pri práci im vypomáhajú v rámci pracovnej terapie aj tri klientky DSS. krajcirka

Záujmovo-vzdelávacia činnosť

Všetko naše úsilie smeruje k skvalitňovaniu poskytovaných služieb a k spokojnosti klientov. Usilujeme sa im sprostredkovať dostatok podnetov pre ich vlastnú sebarealizáciu. Využívame k tomu rôzne formy ich aktivizácie formou záujmových krúžkov, kultúrnych a rekreačných činností.

Pri všetkých aktivitách sa prihliada na zdravotný stav a vychádza sa z potrieb, záujmov klientov, s rešpektovaním hodnôt človeka a osobnosti každého klienta.

Záujmovo-vzdelávacia činnosť

V našom zariadení ponúkame klientom:

 • Výtvarný krúžok s prvkami arteterapie (každý rok posielame práce na Výtvarný salón organizovaný ZPMP)
 • Knižnica – pre klientov je k dispozícii 625 knižných titulov. V tejto oblasti sme začali u klientov realizovať novú terapeutickú techniku – biblioterapiu
 • Tanečno-dramatický, spevácky a recitačný krúžok – nácvik kultúrnych programov k rôznym príležitostiam a súťažným prehliadkam
 • Počítačový krúžok – zvládnutie základov práce s počítačom, písanie, hranie jednoduchých hier, počúvanie hudby
 • Športový krúžok – stolný tenis, plávanie, futbal, atletika, petang
 • Formy celoživotného vzdelávania – doplňovanie vzdelania klientov v spolupráci so Špeciálnou základnou školou v Poprade
 • Výchova reči – pre klientov s vrodenými i poúrazovými poruchami reči, za koordinácie klinickej logopedičky

Kultúrna a rekreačná činnosť

Súčasťou organizovania voľného času klientov sú kultúrne a rekreačné činnosti, z ktorých niektoré majú v pláne ročných aktivít na príslušný rok svoje stále miesto, pretože sú obľúbené a klienti si ich vyžadujú. OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Duchovná oblasť

Duchovná oblasť života v DSS Batizovce je realizovaná pravidelnými bohoslužbami v kaplnke svätej Terezky Ježiškovej (sv. Terézia z Lisieux) raz týždenne v pracovných dňoch a návštevou nedeľných bohoslužieb v katolíckom a evanjelickom kostole v obci v doprovode pracovníkov zariadenia.36

Kaplnku v DSS zriadili pôvodne rehoľné sestry kongregácie Dcier Božského Vykupiteľa pre svoje potreby v roku 1964. Kaplnka bola vysvätená vtedajším spišským biskupom a mala slúžiť potrebám sestier pokiaľ tam budú bývať a pracovať. Po odchode rehoľných sestier začala kaplnka sporadicky slúžiť potrebám klientov nášho domova. Pravidelné bohoslužby pre klientov začali v roku 1998. V roku 2005 bola kaplnka zrekonštruovaná a požehnaná na slávnostnej bohoslužbe z príležitosti sviatku patrónky kaplnky 4. októbra 2005 spišským biskupom Msgr. Jozefom Sečkom.

Okrem týchto pravidelných bohoslužieb navštevujú klienti za doprovodu pracovníkov v obci bohoslužby počas prikázaných sviatkov. V Štedrý deň sa organizuje slávnostná bohoslužba v kaplnke DSS a takisto slávnostná omša z príležitosti sviatku patrónky kaplnky 1. októbra. Pravidelne v júli organizujeme pútnickú omšu na Mariánskej hore v Levoči a v minulosti i púť na horu Zvir v Litmanovej. Z príležitosti sviatku Sedembolestnej Panny Márie v septembri sa zúčastňujeme slávnostnej bohoslužby venovanej zdravotne postihnutým klientom Zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja na Mariánskej hore v Levoči.

Klienti rímsko-katolíckeho a grécko-katolíckeho vyznania mávajú pravidelne raz mesačne sväté spovede v kaplnke DSS a klienti evanjelického vyznania pred Veľkou nocou a k Vianociam. Katolícky i evanjelický kňaz vykonáva pre našich klientov i akt posledného pomazania a rozlúčku zo zosnulým klientom v miestnom kostole.

V parku zariadenia máme vybudované pietne miesto s kryptou, kde sú uložené spopolnené pozostatky zosnulých klientov, ktorí nemajú príbuzných alebo sú tu uložení na žiadosť príbuzných.

Podľa potreby pripravujeme v spolupráci s katolíckym kňazom našich klientov k Prvému svätému prijímaniu a birmovke, ak mu to dovoľuje jeho mentálna úroveň a túto sviatosť ešte neabsolvoval.

Naša vďaka patrí katolíckym a evanjelickým duchovným, ktorí sa venujú našim klientom a ponúkajú im týmto duchovnú útechu v ich ťažkej životnej situácii.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.