Poplatky zariadenia Útulok

Platenie úhrady v Útulku

Prijímateľ sociálnej služby v útulku je povinný podľa § 72 ods. 1 zákona o sociálnych službách, platiť úhradu za sociálnu službu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby a tým je Všeobecné záväzné nariadenie PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v znení VZN č. 30/2012 a VZN č. 43/2014.

Podľa § 73 ods. 18 zákona o sociálnych službách pri určení výšky úhrady za sociálne služby v zariadeniach na zabezpečenie nevyhnutných životných podmienok neplatí ochrana pred platením neprimerane vysokej úhrady. Keď prijímateľ nezaplatí úhradu je použiteľný § 74 ods. 14 zákona o sociálnych službách.

Spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za odborné činnosti

Úhrada za jednotlivé odborné činnosti sa stanovuje na deň na prijímateľa sociálnej služby vo výške:

 • sociálne poradenstvo 0 €,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov 0 €,
 • rozvoj pracovných zručností 0  €.

Spôsob určenia úhrady a výšky úhrady za obslužné činnosti

Obslužné činnosti sú v zmysle zákona o sociálnych službách ubytovanie, stravovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a poskytovanie vecných plnení spojených s poskytovaním ambulantnej sociálnej služby v spoločných priestoroch.

Ubytovanie je poskytovanie bývania v obytnej miestnosti alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov a poskytovanie vecných plnení spojených s ubytovaním. Výška úhrady za ubytovanie v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby krízovej intervencie na prijímateľa sociálnej služby na deň (za prijímateľa sa považuje dospelá fyzická osoba)  sa určí ako súčet

 1. a) súčinu dennej sadzby úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej
  miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a veľkosti podlahovej plochy obytnej
  miestnosti a veľkosti podlahovej plochy príslušenstva obytnej miestnosti, ktorú
  občan užíva a
 2. b) dennej sadzby úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov,
  prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti
  a spoločných priestorov a vecné plnenie spojené s bývaním.

Veľkosť podlahovej plochy obytnej miestnosti, ktorú občan užíva, sa určí tak, že veľkosť podlahovej plochy miestnosti sa vydelí počtom občanov, ktorí túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.

Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby krízovej intervencie je 0,07 €.

Denná sadzba úhrady za užívanie podlahovej plochy spoločných priestorov, prevádzkového zariadenia obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti a za užívanie vybavenia obytnej miestnosti, príslušenstva obytnej miestnosti a spoločných priestorov  a vecné plnenia spojené s bývaním v zariadeniach na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb je 1,06 €.

V útulku sa utvárajú podmienky na záujmovú činnosť, prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva.

Spôsob určenia úhrady a výška úhrady za ďalšie činnosti

Prijímateľ sociálnej služby v útulku platí úhradu za jednotlivé ďalšie činnosti na deň na prijímateľa vo výške:

 • pri utváraní podmienok na prípravu stravy 0,10 €,
 • pri utváraní podmienok na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny 0,10 €,
 • pri utváraní podmienok na záujmovú činnosť 0,00 €.
 • poskytovanie nevyhnutného ošatenia a obuvi 0,00 €.

Spôsob určenia celkovej úhrady za poskytované sociálne služby

1) Výška celkovej úhrady za poskytované služby v zariadení sociálnych služieb sa na prijímateľa v kalendárnom mesiaci určuje pri poskytovaní sociálnych služieb s celoročnou pobytovou formou ako 30 – násobok dennej sadzby za odborné, obslužné a ďalšie činnosti.

2) Celková úhrada za služby v útulku v kalendárnom mesiaci sa určí ako súčet parciálnych úhrad za odborné, obslužné a  ďalšie činnosti.

3) Celková úhrada za odborné, obslužné a ďalšie činnosti sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.

4) Úhradu za službu v útulku platí prijímateľ v kalendárnom mesiaci, v ktorom sa prijímateľovi služba poskytuje.

5) Prijímateľovi, ktorému sa poskytujú sociálne služby v zariadení sociálnych služieb, sa úhrada alebo jej časť vráti, alebo tento prijímateľ úhradu za poskytované služby, za ktoré je povinný platiť podľa zákona o sociálnych službách, doplatí podľa skutočného rozsahu kalendárnych dní, počas ktorých mu boli služby v danom mesiaci poskytované.

6) Prijímateľ sociálnej služby neplatí úhradu za odborné činnosti, obslužné činnosti a ďalšie činnosti v čase jeho neprítomnosti v zariadení sociálnych služieb, okrem úhrady za ubytovanie, ak voľné miesto nie je na prechodný čas obsadené inou fyzickou osobou a prijímateľ a poskytovateľ sociálnej služby sa nedohodnú inak.

7) Ak u prijímateľa došlo k prerušeniu poskytovania služieb v útulku bez jeho oznámenia a povolenia zo strany poskytovateľa, zaplatená úhrada sa nevracia. V prípade, že úhrada ešte nebola zaplatená, prijímateľ je povinný za dni prerušenia doplatiť plnú výšku úhrady.

8) Za prerušenie poskytovania sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb sa považuje:

 1. poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení,
 2. z iného vážneho dôvodu určeného poskytovateľom sociálnej služby v internom predpise.

Celková mesačná úhrada v Útulku sa pohybuje v rozpätí od 49,56 € do 64,68 €. Priemerná úhrada je vo výške 57,12 €.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.