Aké služby poskytujeme v Útulku

Útulok vo Svite poskytuje sociálne služby v rámci svojej pôsobnosti určené § 26 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

V Útulku sa poskytuje sociálna služba:

 • fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania, ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,
 • poskytovateľ sociálnej služby v útulku poskytuje túto sociálnu službu oddelene pre jednotlivcov a oddelene pre rodiny s dieťaťom alebo jednotlivcov s dieťaťom.

V Útulku sa poskytuje:

 1. ubytovanie na určitý čas,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 4. nevyhnutné ošatenie a obuv.

V Útulku sa zabezpečuje rozvoj pracovných zručností.

V Útulku sa utvárajú podmienky na:

 1. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,
 2. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
 3. upratovanie,
 4. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
 5. záujmovú činnosť.

Kapacita zariadenia je 35 miest.

 

069

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bookmark the permalink.

Comments are closed.