Naša klientela

V domove sociálnych služieb podľa § 38 ods.1 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 tohto zákona alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa tejto prílohy.

Domov sociálnych služieb v Batizovciach poskytuje sociálne služby klientom s ťažkým zdravotným postihnutím, ako sú najčastejšie rôzne stupne mentálneho postihnutia v kombinácii napríklad s telesným a zmyslovým postihnutím, poruchy psychiky a správania (napr. schizofrénia) a rôzne druhy demencií.

Zariadenie je určené pre dospelých klientov. V súčasnej dobe žije v DSS Batizovce 138 klientov, z toho 88 žien a 50 mužov. Vekový priemer je 59 rokov, pričom najmladší klient má 21 rokov a najstarší 94 rokov.

Najdlhšie žijú v našom zariadení od roku 1966 (50 rokov) dve klientky (76 a 79 ročné), ktoré nastúpili do zariadenia vo veku 27 a 30 rokov.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.