Deň PSK v našom zariadení v spolupráci so Spojenou školou na Mierovej ulici vo Svite

V rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja sa 23. októbra 2018 konalo podujatie určené pre verejnosť pod názvom Kráčame spoločne. Snahou bolo sprístupniť naše zariadenie čo najširšiemu okruhu verejnosti a predstaviť poskytovanie sociálnych služieb z iného pohľadu, menej formálnym spôsobom. Svoje aktivity sme zamerali na zlepšenie povedomia spoločnosti o sociálnych službách a o možnostiach dobrovoľníctva. Na podujatí sa zúčastnili aj žiaci ôsmeho ročníka Spojenej školy, Mierová 134 vo Svite. Týmto chceme vyzdvihnúť činnosť školy a otvorenosť spolupracovať na takýchto podujatiach.

V Hale Máriássy riaditeľka Ing. Danica Ďuricová úvodným príhovorom privítala návštevníkov. Po ňom sa predstavili prijímateľky sociálnych služieb s básňou z vlastnej tvorby a piesňou v doprovode gitary. Verejnosť mala možnosť formou prednášky spoznať históriu zariadenia, pozrieť si nielen výstavu výrobkov prijímateľov, ale aj stálu expozíciu zo života rodu Máriássy i galériu s krajinnými kompozíciami. Prostredníctvom zážitkových aktivít boli žiaci vtiahnutí do života a pocitov zdravotne postihnutých ľudí a „spoločne sme tak kráčali“ ich neľahkou situáciou. Vyskúšali si, ako sa cíti človek na invalidnom vozíku a ako sa pohybuje v priestoroch zariadenia, taktiež fungovanie človeka so zrakovým handikepom. Videli aj situácie zo života klientov na jednotlivých oddeleniach. Počas tohto dňa si žiaci školy vyskúšali činnosti v keramickej dielni, určenej na terapiu klientov.

            Ďakujeme Spojenej škole, Mierová 134, Svit za spoluprácu a aktívnu účasť na podujatí.

Z tohto podujatia vyplynulo, že umelo vytvorené situácie u niektorých návštevníkov posilňovali ľútosť a stereotypy o ľuďoch so zdravotným postihnutím, u niektorých však mohlo dôjsť k pochopeniu niektorých problémov. Našou snahou bolo zmierniť toto negatívne chápanie a na príkladoch pozitívneho prístupu zamestnancov prispieť k povedomiu o rovnosti príležitostí osôb so zdravotným znevýhodnením.

DSC04934

DSC04948

DSC04949

DSC04952

DSC04955

DSC04969

Bookmark the permalink.

Comments are closed.